Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Управление на туризма - ДО


Квалификация: магистър по управление на туризма

За програмата на обучение

Програмата подготвя специалисти в професионално направление Туризъм с особена значимост на съвременния етап от развитие, добре обучени в теоретично и приложно направление и в състояние да разработват и прилагат сложни концепции за управление на туризма. Програмата е съставена по начин, който съответства на потребностите на практиката от знания за ефективно управление на туристическия сектор в икономиката при пазарни условия в съответствие с изискванията на Европейския съюз. Обхванати са в теоретичен и практичен план основните аспекти на туристическия мениджмънт. Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Теория на пазарната икономика
Корпоративно управление
Правно регулиране на бизнеса
Маркетинг
Счетоводство
Финанси
Проект: Теория на пазарната икономика
Проект: Корпоративно управление
Проект: Маркетинг
Проект: Правно регулиране на бизнеса
Проект: Счетоводство
Проект: Финанси


Първа година
Управленски информационни системи в туризма
Стратегическо управление в туризма
Инвестиционна политика в туризма
Актуални проблеми на устойчивото развитие в туризма
Семинар: Изследователска работа към програмата
Мениджмънт на развлекателната индустрия
Проект: Разработване на обект от развлекателната индустрия
Индустрия на гостоприемството
Специализиран английски език в туризма
Проект: Инвестиционна политика в туризма
Самостоятелна работа: Информационно осигуряване на туристическата фирма
Бизнес планиране в туризма
Регионално развитие и туризъм
Международен стратегически маркетинг в туризма
Данни, методи и анализ на социалната отговорност при туристическите фирми
Езотеричен туризъм
Проект: Езотеричен туризъм
Управление на консултантския бизнес в туризма
Проект: Управление на консултантския бизнес в туризма
Проект: Маркетинг и реклама туризма
Самостоятелна работа: Данни, методи и анализ на социалната отговорност при туристическите фирми
Моделиране на туристически пътувания


Втора година
Квалиметрия и конкурентоспособност на туристическия продукт
Лизинг и франчайзинг в туризма
Магистърски стаж и аналитичен проект
Туристически алианси
Организационни структури в туризма
Публични отношения и политики в туризма
Реинженеринг на процесите в туризма
Екипната дейност в управлението на туризма


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Икономика на туристическото предприятие
Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт
Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност
Международни стандарти в туризма
Изграждане и развитие на туристически комплекси
Туристически пазари
Управление на човешките ресурси в туризма
Самостоятелна работа: Икономика на туристическото предприятие
Самостоятелна работа: Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт
Самостоятелна работа: Управление и организация на туроператорската и турагентска дейност
Самостоятелна работа: Международни стандарти в туризма
Самостоятелна работа: Изграждане и развитие на туристически комплекси
Самостоятелна работа: Туристически пазари
Самостоятелна работа: Управление на човешките ресурси

 

поръчай