Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Управление на бизнеса и предприемачество - ДО


Квалификация: мениджър

За програмата на обучение

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Статистика, Основи на правото, Обща социология, Политология, Държавно и публично управление, Увод в социалната психология; практически курсове като - Микроикономика, Макроикономика, Международна икономика, Основи на управлението, Основи на маркетинга и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и извънаудиторни учебни форми.

Разработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение бизнес и предприемачество в НБУПърва година

Основи на правото
Принципи на микроикономиката
Статистика
Принципи на макроикономиката


Втора година

Увод в социалната психология
Бизнес изчисления
Основи на стопанското управление
Основи на счетоводството
Бизнес комуникации
Обща социология
Основи на маркетинга
Международна икономика
Въведение във финансите
Регионална икономика


Трета година

Бизнес среда и иновации
Управление на промените
Организационно поведение
Финансиране на бизнеса и иновациите
Теория на организациите
Компютърни приложения в бизнеса
Счетоводство на предприятието
CRM в предприемаческия бизнес
Разработване на писмен материал I
Защита на разработения материал пред жури I
Практика: Организационно поведение I
Самостоятелна работа: Лидерство и предприемачество
Предприемачество и бизнес
Бизнес право
Евристични методи и управленски решения
Производствен мениджмънт
Управление на човешките ресурси
Управление на маркетинговата дейност
Отчетност на корпоративната социална отговорност
Данъци и данъчна политика
Разработване на писмен материал II
Защита на разработения материал пред жури II
Практика : Организационно поведение II
Самостоятелна работа: Предприемачество и бизнес


Четвърта година

Бизнес планиране и прогнозиране
Риск мениджмънт
Социално предприемачество
Стратегически мениджмънт
Управление на иновационния процес
Кредитиране на бизнеса
Рекламна политика
Международен маркетинг
Разработване на писмен материал III
Защита на писмен материал пред жури III
Стаж в бизнес организацията I
Предприемачество в Е-бизнеса
Системи за управление на качеството
Управление на проекти
Социално осигуряване
Ценова политика
Управление на международните търговски сделки
Стаж в бизнес организацията II

 

поръчай