Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Противодействие на престъпността и тероризма - ДО


Квалификация: магистър по противодействие на престъпността и тероризма

За програмата на обучение

Програмата се предлага само в локален център Пловдив. Тя предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение. Програмата има една специализация:

- Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области и надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър"

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Граждански и военни структури на НАТО. Механизми на функциониране и взаимодействие
Избрани проблеми на конституционното право
Международни конфликти и национална сигурност
Еволюция на международното мироопазване
Администрация на сигурността и отбранатаПърва година
Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм
Несмъртоносни оръжия
Самостоятелна работа: Несмъртоносни оръжия
Проект: Организация на антитерористична защита на стратегически обекти
Противодействие на общата престъпност
Оцеляване в терористична среда
Разузнаване и контраразузнаване
Самостоятелна работа: Оцеляване в терористична среда
Самостоятелна работа: Разузнаване и контраразузнаване
Самостоятелна работа: Противодействие на общата престъпнст
Самостоятелна работа: Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм
Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
Мениджмънт на сигурността
Оръжията на тероризма и защитата от тях
Технологично противодействие на престъпността и тероризма
Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
Самостоятелна работа: Обезпечаване сигурността на особено важни обекти
Самостоятелна работа: Анализ на сигурността в информационното пространство
Самостоятелна работа: Технологично противодействие на престъпността и тероризма
Самостоятелна работа: Финансово разследване на организираната престъпност и тероризма
Противодействие на организираната престъпност
Самостоятелна работа: Мениджмънт на сигурността
Самостоятелна работа: Противодействие на организираната престъпност
Самостоятелна работа: Основи на сигурността
Международно сътрудничество в борбата с тероризма
Самостоятелна работа: Международно сътрудничество в борбата с тероризма
Психология и сигурност
Анализ на сигурността в информационното пространство


Втора година
Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации
Анализ на кризите със заложници
Организация и управление на сигурността в АТЕ
Тероризъм и ислямски фундаментализъм
Управление на високорискови операции на международно и регионално ниво
Организация и тактика на специалните служби в противодействието на организираната престъпност и тероризма
Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
Стаж: Антитерористична защита на стратегически обекти


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Системи за сигурност и отбрана
Самостоятелна работа: Системи за сигурност и отбрана
Разузнавателен анализ
Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
Водене на преговори в сферата на сигурността
Самостоятелна работа: Водене на преговори в сферата на сигурността
Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
Самостоятелна работа: Разузнавателен анализ
Информационни технологии за управление при риск
Самостоятелна работа: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
Самостоятелна работа: Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
Правен режим и управление на специалните разузнавателни средства
Самостоятелна работа: Правен режим и управление на СРС
Самостоятелна работа: Информационни технологии за управление при риск

 

поръчай