Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО


Квалификация: мениджър по организационно съвършенство

За програмата на обучение

Организационното съвършенство е цялостен, системен подход към дейността на организацията, балансиращ интересите на заинтересованите страни, като по този начин повишава вероятността за поддържане на устойчиво конкурентно предимство и постигане на дълготрайни успехи чрез фокусирани към клиента и изпълнявани перфектно дейности. (Edgeman R, Dahlgaard J., 1999)

"Мениджмънт за организационно съвършенство" (МОС) е първата и единствената магистърска програма в България, фокусирана върху съвкупността от съвременни подходи, техники и култура на мениджмънта, обединени от фундаменталните концепции на "Организационното съвършенство" (ОС). ОС е управленската парадигма, възприета от най-успешните организации в началото на 21 век.

Мисията на програмата е свързана с подготовката на мениджъри - лидери, способни да управляват и да използват ресурсите на организацията ефективно в условията на динамичния и непредсказуем 21-ви век.

МП МОС e проектирана в съответствие с международните стандарти за компетентност в областта на мениджмънта и лидерството, и с изискванията, заложени в европейския модел за съвършенство. Тя отчита най-новите постижения на теорията и практиката в тази област. Насочена е към формиране на знания, разбиране, способности и нагласи за разработване, внедряване и усъвършенстване на системи, процеси, продукти и услуги.

За да постигне своята мисия, МП МОС се отличава с:

1. Иновативна структура и съдържание, следващи актуалните тенденции в обучението и развитието на мениджъри и лидери
2. Учебен процес, насочен към обучаващия се
3. Технология на обучение, подпомагаща работата на студента
4. Практическа насоченост
5. Оценяване, основано на компетентност

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Теория на пазарната икономика
Проект: Теория на пазарната икономика
Въведение в системното мислене. Организацията като система
Самопознание и управление на личностното развитие
Фундаментални концепции и модели на организационното съвършенство
Управленско учене и развитие
Учене и развитие в организацията
Самопознание
Ефективно взаимодействие с другите
Проект: Умения за учене и саморазвитие
Проект: Управление на екипи


Първа година
Проект: Стратегическо мислене и управленски решения
Проект: Бизнес медиация и водене на преговори
Семинар: Динамика на екипа, груповите процеси и лидерството (изследователски проучвания)
Психология на бизнеса
Стратегическо управление
Маркетинг и фокус към клиента
Управление на бизнес процеси
Управление на знанието
Количествени методи за анализ и контрол
Лятно училище "Лидерство за организационно съвършенство"
Диагностика на организацията чрез самооценка
Практикум: Системно решаване на проблеми
Корпоративни финанси
Интегрирани системи за управление
Управление на проекти
Трансформация на организацията
Управление на човешкия капитал
Управленско счетоводство
Лидерство и организационна култура
Интегрирани информационни системи за управление
Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Първоначална оценка на организацията и средата
Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Планиране на инициативата
Проект: Управление на човешкия капитал


Втора година
Бизнес инвестиции (експерти от бизнеса)
Изследвания в бизнеса и мениджмънта
Корпоративна социална отговорност
Управление на риска
Организационен анализ, дизайн и развитие
Управление на креативността и иновациите
Коучинг и менторство
Мениджърска инициатива, подплатена с доказателства. Реализация, оценка, защита


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Самоуправление
Управленски контрол
Мисия, ценности, етика в организацията
Управление на очакванията на заинтересованите страни
Финансови рамки
Работа с бюджети
Управление на маркетинга
Самостоятелна работа: Ролите на мениджъра
Самостоятелна работа: Управлението в организацията
Самостоятелна работа: Управление на финансовата информация
Самостоятелна работа: Управление на връзките с потребители и клиенти
Семинар: Разходи и финансови решения
Проект: Разработване на бизнес план
Семинар: Ресурсите на мениджъра

 

поръчай