Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Международен алтернативен туризъм - ДО


Квалификация: магистър по международен туризъм

За програмата на обучение

Обучението в програмата преминава през курсове по международен алтернативен туризъм, екотуризъм, екстремен и спелеотуризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, ловен туризъм, екскурзоводство и туристическа анимация, правно регламентиране на туристическата дейност, туроператорска и транспортна дейност. Извънаудиторните учебни форми включват семинари, практики, разработване на проекти, теренни проучвания на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм. Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...".

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПърва година
Актуални форми на международния алтернативен туризъм
Организация и управление на международния алтернативен туризъм
Правно регламентиране на туристическата дейност
Екотуризъм и защитени територии
Селски туризъм
Оцеляване и ориентиране в природата
Самостоятелна работа: Алтернативен туризъм
Семинар: Екологични проблеми в туризма
Семинар: Устойчиво развитие на туризма
Практика: Селски туризъм
Практика: Екотуризъм
Проект: Селски туризъм
Проект: Международен туризъм
Семинар: Обекти за алтернативен туризъм
Проект: Екотуризъм и защитени територии
Практика: Теренно проучване на туристическата дестинация (обект) за алтернативен туризъм
Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма
Екскурзоводство и туристическа анимация
Екстремен и спелеотуризъм
Управление на проекти в сферата на международния туризъм
Винен туризъм
Ценова политика и ценообразуване при алтернативния туризъм
Практика: Екскурзоводство
Проект: Културен и религиозен туризъм
Практика: Екстремен и спелеотуризъм
Самостоятелна работа: Дестинации за винен туризъм
Гемоложки туризъм
Културен и религиозен туризъм


Втора година
Геоложки и природни феномени
Фолклор и туризъм
Публична археология
Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм
Ловен туризъм и ловни стопанства
Мениджмънт в алтернативния туризъм
Уелнес и СПА туризъм
Стаж: Международен алтернативен туризъм


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР
Специализирана лексика на английски език (чуждоезикова подготовка)
Световно природно и културно наследство
Екзотичен туризъм
Статистически методи в туризма
GPS и топография
Влияние на екокатастрофите върху туризма
Семинар: Природни опасности и алтернативен туризъм
Семинар: Маркетингови и управленски стратегии в алтернативния туризъм
Природа, култура, туризъм
Практика: Алтернативен туризъм
Практика: Гемоложки туризъм
Самостоятелна работа: Екзотичен туризъм
Самостоятелна работа: Природа, култура, туризъм
Проект: Геоложки туризъм

 

поръчай