Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Национална и международна сигурност”  държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Специализация - "Мениджмънт на противодействието на престъпността и тероризма"

Тема 1. Управление на високорискови операции на международно и регионално ниво
1.1. Основи на високорисковите операции- същност и видове, обща характеристика на видовете операции; сили и средства използвани в операциите на международно и регионално ниво.
1.2.Съдържание на високорисковите операции- етапи на операциите и тяхното съдържание; определение и елементи на построението на силите и средствата.
1.3. Европейско полицейско сътрудничество и съвместни високорискови операции

Списък на препоръчителната литература:
1.1. Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген -14. 06. 1985г.; Рамково решение на Съвета на Европейския съюз от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за задържане и процедурите по предаване на лица между държавите членки (2002/584/ПВР).
1.2. Н. Дойков, Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
1.3. Н. Дойков, Основи на тактическите действия в населени места-С. 2011 г. ; Европейска конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси; Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген -14. 06. 1985г.

Тема 2. Международно сътрудничество в борбата с тероризма
2.1. Детерминиране на тероризма.
2.2. Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
2.3. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм в различните региони.

Списък на препоръчителната литература:
2.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма-С.2011г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
2.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
2.3. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г. ; Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.; Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

Тема 3. Противодействие на общата престъпност
3.1.Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност.
3.2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
3.3. Първоначални и последващи действия за разкриване на престъпления.

Списък на препоръчителната литература:
3.1. Закон за МВР ; Правилник за приложение на ЗМВР
3.2. Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност, Част ІІ С, 2005 г.; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.
3.3. Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г. ; Маргаритова, Св., Митева, Ю., Умишлените убийства в България, БАК, С. 1994 г.

Тема 4. Оцеляване в терористична среда
4.1. Фази на терористичните операции и фактори обуславящи характера на кризите при терористичен акт.
4.2. Насоки и препоръки за действия при конкретни терористични заплахи.
4.3. Препоръки за ръководителя на предприятието ( организацията) за действия при кризисни ситуации.

Списък на препоръчителната литература:
4.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.
4.2. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.; Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г..
4.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

Тема 5. Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
5.1. Основни правомощия за прилагане на законите от полицейските служители. Международни стандарти за използване на оръжия, физическа сила и помощни средства. Тактическите действия за прилагане на законите от полицейските служители
5. 2. История и съвременни тенденции в развитието на огнестрелните оръжия
5.3. Елементи и техники за стрелба със стрелково оръжие. Особености на подготовката в индивидуалната тактическа стрелба. Техники за стрелба със стрелково оръжие.

Списък на препоръчителната литература:
5.1. Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
5.2. Наставление по стрелково дело ВИ-2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
5.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

Тема 6. Разузнаване и Контраразузнаване
6.1. Сили на разузнаването и контраразузнаването.
6.2. Средства на разузнаването и контраразузнаването.
6.3. Секретни сътрудници на разузнаването и контраразузнаването.

Списък на препоръчителната литература:
6.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
6.2. Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). С, 1996.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
6.3. Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.

Тема 7. Несмъртоносни оръжия
7.1. Предназначение на несмъртоносните оръжия.
7.2. Технологии, използвани в несмъртоносните оръжия.
7.3. Психологически, социални и други ефекти от въоръжаването с несмъртоносни оръжия.

Списък на препоръчителната литература:
7.1. Гусченко И. Несмертельное оружие. http://www.zerkalo-nedeli.com/nn/show/409/36000/
7.2. Нелетальное оружие массового поражения и его воздействие. http://drugie.here.ru/achtung/weapon.htm; Технология безопасности. Проблемы применения несмертельного оружия. http://www.nast.md/technology/problems/
7.3. "Несмертельное" оружие. http://www.explosive.ru/12/4/408.html ; Технология безопасности. Проблемы применения несмертельного оружия. http://www.nast.md/technology/problems/

Тема 8. Оръжията на тероризма и защитата от тях
8.1. Оръжията на тероризма - ръчни гранати; късоцевни оръжия; дългоцевни оръжия; минохвъргачки; оръжия за масово поразяване. Поразяващи възможности.
8.2. За природата на взрива. Физичен и химичен взрив. Детонация. Взривни вещества. Класификация. Сравнителни характеристики.
8.3. Поразяващо действие на взрива от заряд. Медицински резултат. "Мръсни" бомби.

Списък на препоръчителната литература:
8.1. Иванов, Т. Химия и технология на ВВ. С., ДИ Техника, 1983. ; Инструкция за организация на защита и поведение при употреба на радиоактивно оръжие в мирно време. Международния институт по здравеопазване и здравно осигуряване. 2004.
8.2. Камбурова, Г. Нови методи за определяне токсичните газове, отделящи се при взривната химическа реакция. С. Сп. Експлозив, бр. 1, 2004, ; Каменогорский, М. Заряда для "пояса шахида". М., г. Независимое военное обозрение, бр. 33, септември 2004.; Саздов, Р. Наръчник по взривни работи. С., Партиздат, 1982.
8.3. Каталог за въоръжение и военна техника. С., КИНТЕКС, 1994. Каталог на продуктите. Фондация "Хемус", 2004.; Радев. В. Защита от взривяване. Взрив и взривни устройства. Библиотека всичко за оръжието, бр. 2, 1997.; Радев. В. Защита от взривяване. Защита на автомобила от взривяване. Библиотека всичко за оръжието, бр. 3, 1997.

Тема 9. Тероризъм и ислямски фундаментализъм
9.1. Социалноикономически характеристики на ислямския фундаментализъм. Психологически характеристики.
9.2. Джихадът - религиозен мотив или modus operandi. Самоубийствените атентати.
9. 3. Класификационни схеми и модели на развитие на ислямския фундаментализъм. Модели на противодействие - световният опит.

Списък на препоръчителната литература:
9.1. Павлович, П., Война и конфликти в епохите на Джахилията и ранния ислям. В: Годишник на ВСУ "Черноризец Храбър", т. 1, 1999; Павлович, П., Концепцията за властта в исляма: формиране и доктринални аспекти. В: Историческо Бъдеще, 2, 1998;
9.2. Чуков, Вл. Ислямският свят и глобализацията, В: аламанах ХХІ век: Наследство и перспективи, Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна, 2003;
9.3. Чуков, Вл., Ислямският фундаментализъм, София, Изток Запад, 2004. ; Чуков, Вл. Зараждането на ислямската държавност, София, Медиаком, 1994; Чуков, Вл. и В. Георгиев, Философия и теория на ислямското право, София, Лик, 1997.

Тема 10. Анализ на кризите със заложници
10.1. Международно и национално правно регулиране на превенцията и управлението на кризи със заложници. Особеностите на кризата със заложници. Планиране при кризи със заложници.
10.2. Динамика и процеси на кризата със заложници. Социалнопсихологически особености на ситуацията при криза със заложници.
10.3. Психологичен анализ на поведението на жертвите. Стокхолмски синдром. Психологичен анализ на поведението на похитителите. Особености и тактики за водене на преговори за освобождаване на заложници.

Списък на препоръчителната литература:
10.1. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. , American Psychiatric Association. 1983. Ethical Dimensions of Psychiatric Intervention in Terrorist and Hostage Situations: A Report. In Terrorism: Interdisciplinary Perspectives. Eichelman, B.; Soskis, D.A.; Reid, W., eds. Washington, DC: American Psychiatric Association, p.181-186. ;
10.2. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост,. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Jenkins, B.M.; Wright, R. 1987. Why Taking Hostages is a Winning Terror Tactic. Washington Post. July 17.;
10.3. Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. ; Rogan, R.; Hammer, M.; ZanVandt, C. 1997. Dynamic Processes of Crisis Negotiation. Westport, CT: Praeger.

Тема 11. Мениджмънт на сигурността
11.1. Европейски и национален подход и модел при защитата на националната сигурност, противодействието на престъпността и опазването на обществения ред.
11.2. Национална система за сигурност и вътрешен ред. Концепция за националната сигурност на Република България.
11.3. Целево управление в сферата на сигурността. Правното регулиране, като предпоставка за ефективното управление на сигурността. Проблеми на организацията и управлението в сферата на сигурността.

Списък на препоръчителната литература:
11.1. Асенов Б.; Кипров, П., "Контраразузнаването", изд. "Труд", С. 2000 г.; Военна доктрина на Република България.; Дворник, Ф., "Произход на разузнавателните служби", С. 1997 г.
11.2. Европейска стратегия за сигурност.; Илиев, И., "Управление на полицейските и специални служби", С. 1997г.; Кацаров, А., "Войсково разузнаване", С. 1990 г.
11.3. Концепция за националната сигурност на Република България.; Николов, Н., "МВР в системата на националната сигурност. Взаимодействие и координация." С., Албатрос. 2000 г.; Трифонов, Т; Славов, С., "Теоретични проблеми на разузнаването", част I, Фондация "Национална и международна сигурност" С., 2000 г.

Тема 12. Правни основи на системата за сигурност и контратероризъм
12.1. Институционализацията на системите за сигурност като етап в тяхното развитие. Основни нормативни актове в областта на сигурността - класификация и основно съдържание.
12.2. Исторически етапи във формирането на съвременната национална система на сигурност. Правни и институционни основи на функциониране на специалните служби на Република България.
12.3. Сравнителен анализ на специалните служби на съседните балкански държави. Институционални и правни основи на специалните служби за контратероризъм.

Списък на препоръчителната литература:
12.1. Д. Йончев, Н. Слатински, Т. Трифонов и др. Демократичното общество и гражданския контрол върху системата на национална сигурност. Сравнителен анализ и културни особености. С. 1997; С. Стойчев и др. Геополитика и сигурност. Изд. На Министерство на отбраната "Св. Георги Победоносец". С. 1996
12.2. Алтернативи на политиката на сигурност на Република България в условията на демократичен преход / Иван Цветков и др ; Под ред. на Георги Генов. - [София] : Албатрос, 1998. - 175 с. : с табл. ; Други авт. : Т. Хубенова, А. Първанов, С. Хинкова, Н. Милков, Т. Трифонов, Ю. Търкаланов, Г. Чанков, Б. Иванова, С. Манова, Г. Генов, Н. Слатински, Т. Тагарев, П. Христов, Д. Динков. - Изд. на УНСС, Инст. за нац. сигурност и междунар. отношения. –
12.3. Геополитика и сигурност / Стойчо Колев Стойчев и др. - София : Св. Георги Победоносец, 1996. - 324 с. : с сх. Други авт.: Ст. П. Карастоянов, М. Р. Русев, С. Т. Стоев, С. П. Докова, Т. К. Иванов, M. П. Манев, Б. Б. Бучински, Ив. Русинов, П. Т. Пенчев, В. В. Иванов. - Изд. на МО. ВА Г. С. Раковски. ; П.Христов.Разузнавателна защита на конституционния ред. ВСУ "Черноризец Храбър", 1999 г.; С.Хънтингтън. Сблъсъкът на цивилизациите и преобразуването на световния ред. Изд. Обсидиан.С.,2004 г.

Тема 13. Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
13.1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.
13.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
13.3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

Списък на препоръчителната литература:
13.1. Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
13.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.
13.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

Тема 14. Анализ на терористични актове и профилиране на терористи, терористични групи и организации
14.1. Причини за появата и функционирането на терористичните организации и групи.
14.2.Принципи и критерии за профилиране на организации, групи и индивиди. Профили на религиозни движения и политически организации, свързани с терористични групи.
14.3. Особености във функционирането на терористични организации и групи в Югоизточна Европа и на Балканите (лекция). Превенция, контрамерки и противодействие на терористичните актове.

Списък на препоръчителната литература:
14.1. Бърджън, П. Свещената война в тайния свят на ислямския тероризъм, ИК "Прозорец ", С. 2002; Жер, Фр. Доброволци за смърт. История на самоубийствените атентати, ИК "Лик ", С. 2004; Кар, К, Уроците на терора, Обсидиан, С.2002; Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.; Н. Дойков
14.2. Съвременният тероризъм - том 1: Ислямски тероризъм, съст. Мария Арабаджиева, Явор Иванов, Абагар, С. 2005 г.; Трифонов, Т. "Същност и съдържание на терористичната дейност", С., 1997г.
14.3. Трифонов, Т. "Тероризъм. Политически и правни аспекти" , С., 1998г.; Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.; Н. Дойков

Тема 15. Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
15.1. Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства и тяхното управление. Закон за Специалните разузнавателни средства.Управленски характеристики.
15.2. Оперативни способи за прилагане на СРС, обща характеристика. Външно наблюдение( наблюдение и проследяване).Тактическо управление. Подслушване. Тактическо управление.
15.3. Стратегическо управление на СРС. Анализ на информацията при провеждане на СРС. Стратегически и тактически анализ.

Списък на препоръчителната литература:
15.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.
15.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
15.3. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.; Закон за Специалните разузнавателни средства ; Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Специализация - Психология на криминалното поведение

Тема 1. Анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността
1.1. Същност, цел и основни задачи на анализа на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността. Технически средства за анализ на поведението при провеждане на психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността
1.2. Вербални показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама. Невербалните показатели, които се явяват индикатори за измама.
1.3. Регистриране и анализиране вербални и невербалните показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама. Регистриране и анализиране вербални и невербалните показатели, предадени устно или по друг начин, които се явяват индикатори за измама.

Списък на препоръчителната литература:
1.1. Стефанов, Г.С., УКАС 123 - подготовка на специалисти по психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността - МУКЦАС, София, 2002 г.
1.2. Стефанов, Г.С., УКАС 123 - подготовка на специалисти по психо-физическа проверка и технически контрол на сигурността - МУКЦАС, София, 2002 г.
1.3. ASTP 123 - Security Screening – ICAO; Лабунская А.А., Невербальное поведение (социально-перцептивны подход), Издательство Ростовского университета, Ростов на Дону, 1986.

Тема 2. Психология на криминалното поведение
2.1. Основни теории, обясняващи криминалното поведение
2.2. Мотивация на криминалното поведение
2.3. Ситуативни аспекти на криминалното поведение

Списък на препоръчителната литература:
2.1. Берковиц, Л. (2001). Агрессия. Причины, последствия и контроль. С.- Пб., Прайм-Еврознак.; Гайдаров, К. (1998). Девиантното поведение на непълнолетните. Социално-психологически механизъм. С., Албатрос.; Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност (генезис и феноменология). С., Унив. изд. и Софи-Р.
2.2. Григоров, И. (2008). Юридическа психология. С., Общ. възп.; Зографова, Й. (2001). Агресивността на българина в условията на прехода. С., Акад. изд.
2.3. Китанов, К., К. Гайдаров и др. (2000). Проблеми на насилието, наркоманията и наркопрестъпността в средните училища. С., Партньори.; Станков, Б. (1999). Личност и престъпно поведение. С.

Тема 3. Психологически операции и тероризъм
3.1. Въведение в психологическите операции. Психология на влиянието. Алфа стратегии на влияние . Омега стратегии на влияние.
3.2. Структури за провеждане на психологическите операции. Медии и средства за разпространение на продуктите за психологически операции.
3.3. Тероризма като форма на психологичека война. Анализ на психологически операции провеждани през 20 и 21 век.

Списък на препоръчителната литература:
3.1. Карастоянов, Г. (2002). Психологически операции, ВИ; Карастоянов, Г. , Димитров, Д. (2006)Развитие на схващанията за информационните операции. В: Военното образование и трансформацията на отбраната и въоръжените сили, ВА “Г. С. Раковски”, София, 2006,
3.2. Карастоянов, Г. (2008). Увод в психология на преднамереното влияние, В:Карастоянов, Г., Лидерски практики, Военно издателство, С. ; Карастоянов, Г. (2008). Съпротиви срещу влияние,
3.3. Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, Университетско издателство "Св. Климент Охридски; Пешева, М. (1999). Средствата за масово осведомяване и военния конфликт в Югославия. Сп. Военен журнал, бр. 4, Стоицова, Т. (1997). Медийна психология - същност, модели и основни концепти.

Тема 4. Психологическо профилиране
4.1. Същност и история на психологичното профилиране. Психологичният профил като метод в криминалната психология. Възникване и развитие на психологичното профилиране. Криминалистична психология.
4.2. Методи на психологичното изследване. Полуструктурирано интервю. Наратив. Биографичен метод. Обективни психодиагностични методи.
4.3. Психологичен портрет на серийните убийци. Психопатология на поведението. Мотивация на поведението. Психологичен портрет на извършителите на сексуални престъпления. Мотивация на изнасилването. Виктимологичен анализ. Сексуална патология.

Списък на препоръчителната литература:
4.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Унив изд. и Софи-Р.; Градев, Д. (1995). Социална психология на масовото поведение, С.
4.2. Лешан, Л. (2008). Психология на войната: размисъл за нейната мистика и лудост. С., Анимар.; Льо Бон, Г. (2002). Психология на тълпите. С., Витяз.; Московичи, С. (2008). Социална психология. С., Д. Яков.
4.3. Попов, Хр. (1999). Човешката агресия. Социалнопсихологични и психоаналитични аспекти. С., Color Studio.; Ронин, Р. (1999). Своя разведка. Минск, Харвест

Тема 5. Международно сътрудничество в борбата с тероризма
5.1. Детерминиране на тероризма.
5.2. Видове тероризъм. Характерни черти на съвременния тероризъм.
5.3. Анализ на системите за противодействие на международния тероризъм в различните региони.

Списък на препоръчителната литература:
5.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма-С.2011г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
5.2. Н. Дойков, България в обсега на тероризма 20-21 век. Анализ и противодействие- С. 2007г. ; Н. Дойков, Самоубийственият тероризъм. Анализ и противодействие -С. 2007г.
5.3. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г. ; Трифонов, Т.” Тероризъм. Политически и правни аспекти”. С., Албатрос. 1998г.; Трифонов,Т.” Организация и тактика на борбата с терористичната дейност”.С,1996г.; Хофман, Б.” Тероризмът днес”. С., Плеяда. 1999г.

Тема 6. Противодействие на общата престъпност
6.1. Същност, принципи и правни основи на превантивната дейност.
6.2. Предотвратяване и пресичане на престъпления.
6.3. Първоначални и последващи действия за разкриване на престъпления.

Списък на препоръчителната литература:
6.1. Закон за МВР ; Правилник за приложение на ЗМВР; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ
6.2. Авт.колектив. ОИД за противодействие на криминалната престъпност, Част ІІ С, 2005 г.; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.
6.3. Байчо Панев. Криминология. Б. 1995 г. изд. БСУ; Бърг, Б., Хорган, Д. Криминалистика. С.,2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г. ; Маргаритова, Св., Митева, Ю., Умишлените убийства в България, БАК, С. 1994 г

Тема 7. Оцеляване в терористична среда
7.1. Фази на терористичните операции и фактори обуславящи характера на кризите при терористичен акт
7.2. Насоки и препоръки за действия при конкретни терористични заплахи
7.3. Препоръки за ръководителя на предприятието ( организацията) за действия при кризисни ситуации.

Списък на препоръчителната литература:
7.1. Дойков, Н., Противодействие на тероризма - С.2011 г.; Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г..
7.2. Н. Дойков, Глобалният тероризъм - детерминация и форми на проявление. С.2008г.; Н. Дойков, Използване на самоделни взривни устройства за престъпни цели и организация на противодействието, С. 2005г..
7.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

Тема 8. Разузнаване и Контраразузнаване
8.1. Сили на разузнаването и контраразузнаването;
8.2. Средства на разузнаването и контраразузнаването
8.3. Секретни сътрудници на разузнаването и контраразузнаването;

Списък на препоръчителната литература:
8.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
8.2. Айдаров Йордан. Криминология (основни проблеми). С, 1996.; Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.
8.3. Арабаджийски, Николай. Полицейската служба в МВР. О, 1998.

Тема 9. Влияние на стреса върху процеса на вземане на решение и действията на служителя по сигурността в екстремална ситуация
9.1. Класификация на природните бедствия и антропогенни катастрофи и мястото на тероризма сред тях. Научен и технически прогрес и тероризъм - химически тероризъм. Индивидуални и общи средства за защита. Психическа нагласа на работещите и живеещите около химически предприятия и АЕЦ.
9.2. Психология на терориста. Мотивация за извършване на терористичен акт. Някои психически синдроми сред терористите - аномия, зомби, камикадзе и др. Психичен дефицит на терориста.
9.3. Психически стрес, страх, паника и ужас при терористичен акт и тяхното влияние върху вземането на решения. Емоционални промени, промени в логиката и мисленето при терористичен акт, възможности за преодоляването им. Психическа готовност на контратерориста.

Списък на препоръчителната литература:
9.1. Обща Психология.; Материали от научните конференции Медицина на катастрофите - аналог на бойната травма, ВМА.
9.2. Инструкции на ВМА за организация на защитата и поведение при употреба на радиологично, химическо и биологично оръжие в мирно време.; Азбука на оцеляването - материали на Гражданска защита.
9.3. Терзиев, Д. Теория на вземане на решения.; Международно право и контратероризъм.; Йотов, Б. Наказателно-правна характеристика на тероризма. ; Григоров, Пл. Ал Кайда и ислямският тероризъм.

Тема 10. Тактически и технически аспекти на използването на оръжие, физическа сила и помощни средства за противодействие на престъпността и тероризма
10.1. Основни правомощия за прилагане на законите от полицейските служители. Международни стандарти за използване на оръжия, физическа сила и помощни средства. Тактическите действия за прилагане на законите от полицейските служители
10.2. История и съвременни тенденции в развитието на огнестрелните оръжия
10.3. Елементи и техники за стрелба със стрелково оръжие. Особености на подготовката в индивидуалната тактическа стрелба. Техники за стрелба със стрелково оръжие.

Списък на препоръчителната литература:
10.1. Закон за контрол на взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
10.2. Наставление по стрелково дело ВИ-2001 г.; Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.
10.3. Дойков, Н., Лична безопасност в полицейската служба. (Тактика на оцеляването) С., 2007г.

Тема 11. Криминално-психологично профилиран
11.1. Същност и история на психологичното профилиране
11.2. Методи на психологичното профилиране
11.3. Структура на психологичния профил

Списък на препоръчителната литература:
11.1. Гайдаров, К. (2007). Криминалната личност. С., Соф. унив. и Софи-Р.
11.2. Маджаров, Е. (2000) Психологично портретиране на извършители на престъпления. С., Сиела; Сборници от 5,6,7 и 8 Национален конгрес по психология, раздел Съдебна и криминална психология. С., ДПБ. www.bpspublic.wordpress.com
11.3. Douglas et al. (1992). Crime Classification Manual; Turvey, B. (2002). Criminal Profiling: An Introduction to Behavioral Evidence Analysis. Elsevier Acad. Press

Тема 12. Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
12.1. Основни понятия за сигурност, опасност, риск, корпоративна и национална сигурност. Основни принципи за изграждане системата за сигурност на корпорациите.
12.2. Структура и характер на системата за корпоративна сигурност.
12.3. Основни понятия за разузнаване и корпоративно разузнаване. Възможности за взаимодействие между частните и държавните служби за сигурност в контекста на националната и корпоративната сигурност.

Списък на препоръчителната литература:
12.1. Апостолов, С. Генезис на фирмената сигурност в Република България през преходния период. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Дворник, Ф. Произход на разузнавателните служби. С., 1997.
12.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. С., 2003.; Василев, Е. Мениджмънт на сигурността. С., 2002.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.; Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.
12.3. Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х., Н. Арабаджийски. Частна охранителна дейност. Коментар, правна регламентация, образци-документи. С., 1997; Василев, Е. Фирмена сигурност. С., 2000.; Гайдаров, Й. Фирмена сигурност. Велико Търново, 1998.; Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неа-гентурно фирмено разузнаване. С., 2000.

Тема 13. Разузнавателен анализ
13.1. Същност на информацията. Особености на субективния информационен модел на реалността. Информационна база на разузнавателния анализ. Източници и видове разузнавателна информация. Ограничения при използването.
13.2. Разузнавателен анализ - същност, цели, видове. Технология на разузнавателния анализ. Организация и етапи. Методологически проблеми на разузнавателния анализ. Аналитични методи и техники - особености и ограничения в използването.
13.3. Прогнозирането в разузнаването - специфика, цели. Прогностични методи. Стратегически разузнавателен анализ. Разкриване и оценка на опасности и заплахи.

Списък на препоръчителната литература:
13.1. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013; Бояджиев, Т. Разузнаването. С., 2000.; Иванов, Х.
13.2. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013; Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.;
13.3. Радулов, Николай. Разузнавателен анализ, АСИ Принт, С. 2013; Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.;

Тема 14. Водене на преговори в сферата на сигурността
14.1. Типове преговори
14.2. Структура и фази на преговорите
14.3. Основни методи за водене на преговори

Списък на препоръчителната литература:
14.1. Пламен Пантев, Международните преговори в областта на сигурността, Изд. Софи-Р, 2006.; Ольшанский Д. В.(2002). Психология тероризма. С.Пб., Издательский дом "Питер"
14.2. В.Рачев, Г.Бахчеванов и др . Национална и международна сигурност. ВИ.,2006.; Андреева Л. (1998). Социално познание и междуличностно взаимодействие. С.
14.3. Г.Стефанов. Теория на международната сигурност. С.,2008 г. Изд. “Сиела”; Антов, К. (съст.). (1992) Психотехника на убеждаващото въздействие. С., Изд. къща "Хъски"; Трифонов Т., Пейчев А. (2003). Тероризмът. С., "Фондация национална и международна сигурност".

Тема 15. Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства
15.1. Същност и съдържание на специалните разузнавателни средства и тяхното управление. Закон за Специалните разузнавателни средства.Управленски характеристики.
15.2. Оперативни способи за прилагане на СРС, обща характеристика. Външно наблюдение( наблюдение и проследяване).Тактическо управление. Подслушване. Тактическо управление.
15.3. Стратегическо управление на СРС. Анализ на информацията при провеждане на СРС. Стратегически и тактически анализ.

Списък на препоръчителната литература:
15.1. Асенов Б. Теория на разузнаването и контраразузнаването. - ВСУ „Черноризец Храбър”, 2008 г.; Арабаджийски, Н. Полицейска администрация: организация на полицейската служба в МВР. С., 2001.
15.2. Бойчев, П. Техническо разузнаване. Оперативни способи и противодействие. С., 2003.; Григоров, В. Основи на фирмената сигурност. С., 2002.
15.3. Делибалтов, И. Промишлен шпионаж. Средства и методи за водене на неагентурно фирмено разузнаване. С., 2000.; Закон за Специалните разузнавателни средства ; Илиев, И., М. Лечева, В. Тодоров. Основи на бизнессигурността. Варна, 2003.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай