Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Право” модул „Публичноправни науки“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Публичноправни науки

1. Сравнителноправен преглед на Конституциите от 1879 г., 1947 г. и 1971 г. Основни начала на Конституцията на Република България от 1991г.

2. Учение за Конституцията. Учредителна власт. Конституцията като юридически акт.

3. Конституционни основи на политическата система. Конституционноправен статус на политическите партии.

4. Форма на държавно управление и държавно устройство.

5. Принципите на народния суверенитет и разделението на властите.

6. Държавна власт. Форми за осъществяване на държавната власт.

7. Конституционни основи на икономическата система. Принципи и форми на собственост.

8. Конституционен статус на гражданите. Принципи. Българското гражданство и съвременната му уредба.

9. Основни права на човека и гражданина. Механизъм за правна защита на основните права на човека и гражданина.

10. Основи политически права на гражданите. Условия и правен ред за реализация. Гаранции.

11. Избирателна система и избирателно право. Организация и провеждане на изборите в Република България.

12. Парламентаризъм – възникване, същност и принципи. Българският парламентаризъм. Народното събрание според Конституцията от 1991г.

13. Конституиране, вътрешна организация и ред на дейност на Народното събрание. Постоянни и временни комисии.

14. Законодателна дейност и законодателен процес. Актове на Народното събрание.

15. Парламентарен контрол – същност, форми и процедури.

16. Президент. Избор, правомощия и актове, отговорност.

17. Конституционна уредба на Министерския съвет. Образуване, състав, компетентност, актове. Отговорност на правителството. Видове – индивидуална, колективна. Служебно правителство.

18. Съдебна власт. Конституционни принципи на организация и дейност.

19. Органи и система на съдебната власт.

20. Конституционен съд – образуване, правомощия, процедури и актове.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Публичноправни науки

21. Понятие за изпълнителна дейност.

22. Органи на изпълнителната власт – понятие, видове. Централни органи на изпълнителната власт.

23. Административно-териториално деление. Териториални органи на изпълнителната власт.

24. Държавна служба. Статус на държавния служител.

25. Административен акт – понятие, видове.

26. Условия за законосъобразност на административните актове. Недействителност.

27. Изпълнение на административноправни задължения.

28. Административен контрол – понятие, видове.

29. Правораздавателен и прокурорски надзор върху административната дейност.

30. Административна принуда – понятие, видове. Принудителни административни мерки.

31. Административнонаказателна отговорност – обща характеристика. Административно нарушение. Административно наказание.

32. Принципи на административния процес. Участници, субекти и страни.

33. Производство по издаване на административни актове.

34. Оспорване на административните актове по административен ред.

35. Оспорване на административните актове пред административен съд и Върховния административен съд.

36. Касационно производство.

37. Възобновяване на административното производство. Отмяна на влезли в сила съдебни решения по административни дела.

38. Изпълнение на административните актове и съдебни решения по административни дела.

39. Отговорност на държавата и общините за вреди, причинени от незаконосъобразни актове и действия на администрацията. Искове за обезщетения.

40. Производство по налагане на административни наказания.

41. Оспорване на наказателните постановления пред съда. Касационно производство.

42. Възобновяване на административнонаказателните производства. Изпълнение на административните наказания.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ - Публичноправни науки

43. Финансови актове. Обща характеристика. Видове финансови актове. Съотношение между административни и финансови актове.

44. Финансови вземания и финансови задължения. Държавни публични вземания. Системи и производства за определяне на размера на държавните вземания.

45. Изпълнение на държавните публични вземания. Видове изпълнение. Принудително изпълнение.

46. Способи за погасяване на държавните публични вземания. Финансова амнистия. Прихващане, давностни и преклузивни срокове.

47. Финансов контрол в публичния сектор. Видове.

48. Правен режим на имуществената отчетническа отговорност. Субекти на отговорността. Предпоставки за възникване на имуществената отчетническа отговорност. Основания за освобождаване от отговорност.

49. Бюджетно право. Правна характеристика на бюджета. Бюджетен процес. Статус и правомощия на Сметната палата.

50. Поява, същност и функции на данъците. Видове данъци. Правна характеристика на данъците.

51. Статус и правомощия на приходната администрация.

52. Правен режим на данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък.

53. Правен режим на данъка върху добавената стойност и акцизите.

54. Данъчно производство. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионните актове. Санкции за извършени нарушения и престъпления.

55. Международно данъчно облагане. Способи за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

56. Правен режим на митните сборове.

57. Правен режим на БНБ. Мястото на БНБ в банковата система. Устройство и управление на БНБ.

58. Банков надзор. Актове, издавани от БНБ. Контролни и санкционни правомощия на БНБ. Вътрешнобанков контрол. Банков контрол върху големите и вътрешните експозици.

59. Валутно законодателство. Валутен режим. Предметен обхват. Местни и чуждестранни лица. Валутен контрол.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай