Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Туризъм” модул „Мениджмънт на туристическия бизнес“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект - Мениджмънт на туристическия бизнес

Въпрос 1. Туризмът, като обект на стратегическо управление. Специфични характеристики и структуроопределящи компоненти на туризма. Туристически ресурси, продукти и пазари. Туристически фирми, дейности и обекти. Целева ориентация на стратегиите в туризма. Визия, мисия и цели. Типология на стратегиите в туризма. Стратегическо планиране в туризма.

Въпрос 2. Устойчиво развитие – философия, принципи, инструментариум. Концепция и обща постановка на проблема. Цели и методология на устойчивото развитие – направления и сфери на приложения. Природна среда и продуктови структури на устойчив туризъм. Консервационна природозащита, биосферни територии, Натура 2000.

Въпрос 3. Състояние и развитие на развлекателната индустрия. Организация и структура на развлекателната индустрия. Управление на развлекателната индустрия. Организиране на производствената дейност в развлекателната индустрия. Реализация на продуктите на развлекателната индустрия.

Въпрос 4. Индустрия на гостоприемството – понятия и структура. Функциониране и развитие на туристическите предприятия в индустрията на гостоприемството - особености на мениджмънта. Хотелиерски и ресторантьорски продукти - същност, структура, видове, ценообразуване. Международни системи и стандарти за качество на туристическите услуги в индустрията на гостоприемството. Международни хотелски вериги - особености на хотелските консорциуми и интегрираните хотелски вериги.

Въпрос 5. Същност и особености на бизнес планирането в туризма. Принципи на бизнес планирането. Характеристика на външната и вътрешната бизнес среда. Анализ и оценка на външната и вътрешната бизнес среда. Методи за анализ и оценка. Видове планиране в туристическата фирма. Етапи при планирането

Въпрос 6. Териториална система – предназначение и устройство на териториите; рекреационни системи. Териториално-устройствено планиране и туристическо райониране – нива, програми, проекти. Туристически локации – същност, функции, структура. България в общата европейска политика за развитие на туризма. Регионално развитие на районите по приоритетни оси.

Въпрос 7. Маркетинг на туристически бизнес - същност и особености. Маркетингова обкръщаваща среда. Сегментиране на туристическия пазар. Маркетингова стратегия, политика, мисия и план на туристическата фирма. Маркетинг микс в туризма – продуктова, ценова, дистибуционна и комуникационна политика. Позициониране на туристически продукт. Стратегически маркетингови изследвания. Стратегически маркетинг - планиране, организация и контрол на международната маркетингова дейност.

Въпрос 8. Обща характеристика на управленското консултиране. Развитие на управленското консултиране в световен мащаб и България. Приложение на управленското консултиране в туризма. Етапи и участници в процеса на управленско консултиране. Управление на консултантската дейност. Маркетинг на консултантските услуги.

Въпрос 9. Същностни характеристики на моделирането на туристически пътувания. Определяне на пазараното търсене. Идентифициране на предлагането. Моделиране на туристически пътувания. Моделиране на «динамични пътувания». Моделиране на туристически пътувания с различни видове транспорт.

Въпрос 10. Същност на специалните събития. Значение на ефективният мениджмънт на специалните събития за атрактивността на туризма. Изисквания към професията на събитийния мениджър. Видове специални събития. Специфика на мега-събитията. Етапи при организирането на специалните събития - планиране, организация и контрол. Ролята на спонсорите и доброволците при реализирането на специлните събития.

Въпрос 11. Оценка на конкурентоспособността на туристическите дейности. Критерии и показатели. Методи за оценка. Управление на конкурентоспособността на продукта в туристическото предприятие.

Въпрос 12. Външни източници за финансиране на бизнеса – лизинг и факторинг. Същност на франчайзинга. Видове франчайзинг. Икономическо значение и предимства на франчайзинга за туристическия бизнес. Франчайзинговият договор в туризма. Франчайзинг в ресторантьорството. Франчайзинг в хотелиерството.

Въпрос 13. Същност и особености на организационните структури в туризма. Типологизация на организационните структури в туризма. Държавни структури. Стопански структури. Нестопански структури в туризма. Международни организации в туризма. Регионални туристически организации. Международни туристически борси. Международни правни източници в туризма.

Въпрос 14. Същност, обхват и съвременни възгледи на реинженеринга в туризма. Изисквания, методология и технология на реинженеринг на процесите в туризма. Проектиране и анализ на организационните структури, работните места и процесите в туристическата дейност. Избор на процес за реконструиране. Създаване на реинженеринг организация и проектиране на реинженеринг процесите в туризма. Внедряване на реинженеринг промените.

Въпрос 15. Управленският процес. Характеристика на устойчивостта на управленския процес. Поведенчески и институционални аспекти на устойчивостта на управленския процес. Управление на екипи. Същност и разграничения. Видове екипи. Избор между работна група и екип. Крива на екипните резултати. Специфика на лидерството в екипна среда - функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Особености на мотивацията и екипното взаимодействие. Критерии за оценка на ефективността на екипите.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай