Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Магистърска програма „Икономика” модул „Маркетинг и мениджънт“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част -Маркетинг и мениджънт

Въпрос 1. Маркетинг в сферата на услугите – същност, обект и цел. Услугата като продукт: Елементи и концепция на дизайна на услугата, линия на услугата и брандиране, категории микса на услугите.

Въпрос 2. Дизайн на услугата: процесът на услугата като елемент от дизайна; предметна среда или създаването на условия за предоставянето на услугата; взаимодействие на клиента с услугата; персонал – система на управление на служителите.

Въпрос 3. Измерване на маркетинговата стратегия. Основни показатели – пазарен дял, рентабилност на клиентите, запазване и разширяване на потребителската база, степен на удовлетвореност на клиентите. Потребителска стойност на продуктовото предложение: характеристика на стоките и услугите, отношения с потребителите, имидж на бизнес организацията.

Въпрос 4. Вътрешни бизнес процеси и верига на създаване на стойност – общ модел веригата на създаване на стойност: иновационен процес, оперативен процес, следпродажбено обслужване. Характеристика и показатели.

Въпрос 5. Влияние на факторите на маркетинговата обкръжаваща среда върху формулирането на маркетинговата стратегия на фирмата: йерархия на стратегическото управление, фактори на средата, влияещи върху формулирането на стратегията, фактори на средата – етапи на разработване на маркетинговата стратегия. Видове маркетингови стратегии.

Въпрос 6. Сегментиране на пазар. Същност на пазарните сегменти. Пазарни сегменти и ниши. Модели на пазарната сегментация. Процедура на пазарното сегментиране.

Въпрос 7. Таргетиране и позициониране. Избор на целеви сегмент: оценяване на пазарните сегменти, размер и привлекателност на сегмента; избор на пазарни сегменти и на целеви пазари. Позициониране на продукта и формиране на пазарна позиция.

Въпрос 8. Конкурентоспособност на маркетинговото управление на предприемаческия бизнес: същност на конкуренцията и нейната функционална роля за предприемаческия бизнес. Видове форми и методи на конкуренция. Пазарни проучвания на конкурентната за организацията среда.

Въпрос 9. Маркетингово планиране на предприемаческия бизнес – определяне на средата за бизнеса, на позиционирането „продукт – пазар” и на бизнес екосистемата от взаимоотношения и партньорства.

Въпрос 10. Изграждане на взаимоотношения производител – дистрибутор. Специфични проблеми и конфликти и начини за тяхното преодоляване.

Въпрос 11. Взаимоотношения рекламодател – рекламна агенция. Избор на рекламна агенция – конкурс, етапи и добри практики.

Въпрос 12. Изграждане и управление на база данни. Канали за събиране на информация. Насърчаване на потребителите. Директен маркетинг като платформа за комуникация с потребителите от базите данни.

Въпрос 13. Управление на търговската марка чрез маркетинг на преживяването. Брандинг, посланичество на известни личности. Възможни проблеми и стратегии за реакция при кризи с известни личности.

Въпрос 14. Мениджмънт и промоция на филм и книга. Продуктово позициониране - видове и ефективност.

Въпрос 15. Потреблението на луксозни продукти като форма на развлечение. Управление, маркетинг микс и комуникация на луксозния продукт.

Въпрос 16. От маркетинг към управление на маркетинга – предпоставки, същност, функции, особености. Особености на управлението на маркетинговите инструменти: продукт и комуникация, инструменти: цена и пласмент.

Въпрос 17. Теоретико-приложни измерения на психологията на бизнеса. Кои са специфичните параметри на психологията на бизнеса, връзките с граничните й науки, влиянието на макро- и микроикономическите елементи на средата, глобализацията, културния ракурс и т.н.? Определяне на ключовите понятия в бизнеса от гледна точка на предмета на изследването. диапазона от операционни и корекционни възможности за психологически интервенция в бизнеса, принципите на влияние.

Въпрос 18. Мениджърът - подходи за изследване. Кои са основните подходи за определяне на ефективното лидерство и мениджърското умение? Структурни компоненти и специфични комплекси от личностни и функционални параметри на мениджъра. Роли и стилове в управлението. Мениджърски профили ­ типология, психологически измерения и изисквания.

Въпрос 19. Механизми на влияние (харизматичност, имидж и реклама). Кои са основните принципи, върху които се изграждат психологическите феномени за влияние в бизнеса? Специфични измерения на харизматичността, имиджа и рекламата: умение за въздействие; селективност на черти; съвкупност от влияния, които превръщат образите в символи.

Въпрос 20. Маркетингов одит. Роля на маркетинговия одит в стратегическото маркетингово планиране. Видове маркетингов одит: външен и вътрешен одит. Обхват и основни параметри за реализиране на видовете одит. Методология на разработване на маркетинговия одит на външни пазари.

Въпрос 21. Анализ на отрасъла и конкурентите. Място на анализа на конкурентите за маркетинговото стратегическо планиране. Идентифициране на основните конкуренти-подходи. Анализ и профилиране на приоритетните конкуренти на международния пазар. Избор на конкурентно поведение.

Въпрос 22. Маркетингови стратегии при международния бизнес. Стратегии за навлизане на международния пазар. Предимства и недостатъци. Сегментиране на международните пазари. Глобален маркетинг. Адаптиран по страни маркетинг. Продуктова специализация и продуктова диверсификация.

Въпрос 23. Управление на вторични бранд асоциации: кои са, как помагат на марката и какви заплахи могат да възникнат във връзка с тях. Посочване на примери.

Въпрос 24. Стратегии по управление на бранда във времето и по географски пазари: теоретична основа, подсилване на марката, избор и подход към нови пазари.

Въпрос 25. Разширение на бранда: причини за създаване на марковите разширения, стратегии при разширенията, заплахи и ограничения, примери за успешни и за неуспешни разширения при големите марки.

Въпрос 26. Стратегията "Син океан": теоретична основа и рамка на изготвяне, разлики и предимства от класическите стратегически анализи, стъпки и потенциални пречки при осъществяването й.

Въпрос 27. Маркетингов план: причини и принципи за изготвяне на плана, съдържание и реквизити, особености по неговото осъществяване.

Въпрос 28. Изграждане на стойност в маркетингово отношение: понятие за стойност, анализи, сегментиране, стратегии. Доверие, лоялност, лоялност на клиент и връзка с бизнес стратегията на предприятието.

Въпрос 29. Жизнен цикъл на клиента и CRM стратегии насочени към него. Програми за лоялност на клиент – стратегии, модели, организация, инструменти и техники. Оценка на реализацията.

Въпрос 30. Стратегии за позициониране и диференциация. Маркетингови стратегии за колективно действие. Характеристика. Видове. Стратегии за коопериране с ценните клиенти. Стратегии за ангажиране на клиента.

Въпрос 31. Планиране на комуникациите в социалните мрежи. Възможни маркетинг комуникационни цели в социалните мрежи. Поведение на потребителите в социалните мрежи за целите на маркетинг комуникациите.

Въпрос 32. Facebook като маркетинг канал. Други социални мрежи като маркетинг канал.

Въпрос 33. Дефиниране на целевата група - същност, основни стъпки при определяне на целевата група, сегментиране –същност и особености, подходи, етапи и критерии за сегментиране, примери за успешно и неуспешно сегментиране.

Въпрос 34. Качествени методи за събиране на първични данни. Дълбочинни интервюта, групови дискусии - същност, особености, специфики и приложение на практика.

Въпрос 35. Тестване на рекламни концепции/клипове - същност, използвани методи, същинско тестване-основни индикатори, стъпки.

Въпрос 36. Имидж и репутация. Изграждане на имидж и поддържане на репутация. Управление на кризи. Видове. Етапи на кризисния цикъл.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай