Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Дипломация и международни отношения“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Дипломация и международни отношения

Въпрос 1. Понятие за международни отношения. Типове международни отношения. Субекти на международните отношения. Държавата в международните отношения.

Въпрос 2. Изследователски школи в международните отношения: сравнение на реализма, плурализма (либералната школа) и структурализма (неомарксистката школа). Съвременните подходи в международните отношения.

Въпрос 3. Политическият реализъм. Основни принципи, понятия, автори (Ханс Могентау, Раймон Арон). Неореализмът от 1980-те години (Кенет Уолц). Студената война – теоретично осмисляне от неореализма.

Въпрос 4. Националният интерес и силата в международните отношения. Понятието за справедливата война (Майкъл Уолъс). Хуманитарните интервенции след 1990 г.

Въпрос 5. Националната сигурност. Съвременните разбирания за националната сигурност. Концепцията за национална сигурност на България.

Въпрос 6. Либералните школи в международните отношения. Политическият идеализъм на Удроу Уилсън. Транснационалистката школа в международните отношения. Новата роля на международното право и на ООН в международните отношения.

Въпрос 7. Либералният институционализъм в международните отношения. Справедливата война и международното право в съвременния свят: войната в Косово през 1999 и войната в Ирак през 2003 г.

Въпрос 8. Структурализмът в международните отношения. Теориите за световната капиталистическа система и за зависимостта "депенденсия". Колониализмът и деколонизацията.

Въпрос 9. Основни международни проблеми на "Третия свят": бедността, развитието, задлъжнялостта, неравенството. Ролята на международните финансови институции (МВФ, СБ, ПРООН) в "Третия свят".

Въпрос 10. Международната система. Основните понятия на системния подход: структура, елементи, околна среда, стабилност и равновесие. Характеристика на международните системи в модерното време: системата "Метерних", системата на реалполитик, полюсната система.

Въпрос 11. Съвременната международна система.Международната система на "Студената война". Трансформацията на международната система след 1989 г. Характеристики на еднополюсната система: новата роля на САЩ. Новата международна роля на Европейския съюз, Русия, Китай.

Въпрос 12. Външната политика. Елементи на външнополитическия процес: субект и обект; външнополитически интереси, приоритети, цели и средства. Външни и вътрешни ограничения във външната политика.

Въпрос 13. Външнополитическият механизъм. Ролята на парламента, правителството, президента във външната политика. Структурата на Министерството на външните работи.

Въпрос 14. Международната интеграция: понятие и типове на регионалната интеграция. Основни етапи и насоки в развитието на Европейския съюз: Европейските общности, Единният европейски акт, Договорите от Маастрихт и Ница. Разширяването на ЕС.

Въпрос 15. Институции на Европейския съюз според Лисабонския договор (2007). Място и роля на Европейския парламент. Функции на Европейската комисия. Съветът на министрите и Европейският съвет в институционалната структура на ЕС.

Въпрос 16. Общите политики на Европейския съюз. Организация и администриране на политиките на ЕС. Европейските фондове: типология, функциониране.

Въпрос 17. Международните конфликти: типология, фази в развитието. Конфликтът в Близкия изток: основни участници, основни етапи след 1948 г. Споразуменията от Осло и Палестинската автономия. Основни дебати в Израел и Палестина по конфликта.

Въпрос 18. Решаване на конфликти. Кризи и конфликти. Решаването на конфликта в Босна и Херцеговина (1995).

Въпрос 19. Международният тероризъм. Основни етапи и типове тероризъм. Ислямският фундаментализъм и новите терористични практики след 11 септември 2001 г. Теорията за сблъсъка на цивилизациите на С. Хънтингтън.

Въпрос 20. Международните отношения и енергетиката. Европейският съюз и общата енергийна политика. Отношенията между ЕС и Русия по енергийните проблеми.

Въпрос 21. Глобализацията – дефиниция, проявления. Последиците от глобализацията. понятието „глокализация”. Световната финансова криза и нейните проявления. Стратегии за противодействие на последиците от кризата.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект въпроси за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай