Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Бизнес комуникации“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Бизнес комуникации

Въпрос 1. Бизнес етика и общуване. Етични норми и принципи на деловите отношения.

Въпрос 2. Видове дипломатическа кореспонденция.

Въпрос 3. Водене на преговори при разрешаването на конфликти. Етапи в процеса на преговаряне. Характеристика на делови преговори. Основни етапи при водене на преговорите.

Въпрос 4. Деловите преговори в мултикултурна среда. Видове модели на преговорите в контекста на интеркултурните различия.

Въпрос 5. Интернет като новата форма междукултурна комуникация. Какви средства предоставят новите медии за бизнес комуникации?

Въпрос 6. Комуникации с вътрешните и с външните публики. Комуникационни цели и задачи.

Въпрос 7. Онлайн комуникации (корпоративен сайт, блогосфера, социални мрежи и др.).

Въпрос 8. Специалните събития - конгреси, конференции, семинари.Специални събития за вътрешни и външни публики - определяне на целеви групи.

Въпрос 9. Същността на конфликтите и медиаторски техники. Техники за преговори и медиация. Философски, социологически и социалнопсихологически възгледи за конфликтите.

Въпрос 10. Същност на общуването. Особености и характеристики на комуникативната ситуация.

Въпрос 11. Същност, значение и основни елементи на фирмената култура.

Въпрос 12. Типологизация на конфликтите. Разновидности и специфика на конфликтите.

Въпрос 13. Основни характеристики и техники на проектното управление. Управление на проектния процес и екип.

Въпрос 14. Мястото на деловите преговори в международния бизнес. Основни принципи за водене на делови преговори в междукултурна среда. Между културни различия при водене на преговори, националните стилове за водене на преговори.

Въпрос 15. Реклама и търговска комуникация. Същност, специфика, прилики и разлики. Реклама, маркетинг, брандинг, Пъблик рилейшънс в контекста на интегрираните маркетингови комуникации.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай