Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Екология и опазване на околната среда - ДО


Квалификация: бакалавър-еколог

За програмата на обучение

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Биология, Астрономия, Науки за Земята и природната среда, Математика, Физика, Глобален свят; практически курсове като Екология, Химия, Климатология и метеорология, Екологичен мониторинг, Екологична информация и органи на управление и др. През третата и четвърта година обучението се организира в специализирани курсове и извънаудиторни учебни форми към програмата. В четвъртата година програмата предлага две специализации, които водят до професионална квалификация:
- Екология и екологизация
- Екологични технологии и опазване на околната среда.

Разработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение по екология в НБУПърва година

Биология
Физика и астрономия
Глобалният свят
Универсална механика и космология
Екология
Природни ресурси и природоползване
Гео и биотехнологии и екологично взаимодействие
Еволюционни теории за Земята
Качество на животаВтора година

Химия
Математика
Науки за Земята и природна среда
Въведения в археологията
Развитие на биосферата
Генномодифицирани организми
Минералогия
Геоинформационни системи в екологията
Екологичен контрол с лабораторни методи
Опазване на минералните ресурси
Политики за защита на околната среда
Екологични катастрофи
Природа и култура
Екология на човека
Седиментология и кватернерна геология
Бизнес среда и устойчиво развитие


Трета година

Геоморфология
Биоразнообразие на растителния и животинския свят
Атмосфера и атмосферни замърсявания
Самостоятелна работа: Сравнение на метеорологични данни
Семинар: Седиментни скали - същност и практическо значение
Практика:Защитени зони
Основи на микробиологията
Екологична информация и органи на управление
Биогеохимия
Екологично законодателство и норми
Топография и GPS
Климат и климатични промени
Практика: "Геология"
Семинар "Третиране на отпадъци"
Проект "Разработване на екологичен проект"
Геология и петрология
Екологична химия
Методи и технологии за третиране на отпадъци
Икономика и управление на околната среда
Инженерна екология
Горски екосистеми
Защитени територии


Четвърта година

Почвознание и възстановяване на нарушени терени
Стаж "Екология"
Екологичен мониторинг
Технологии за пречистване на флуиди
Хидрология и хидрогеология
Управление на проекти
Агроекология
Замърсяване на хидросферата и въздействие върху екосистемите
Дистанционни методи за изследване на Земята
Стаж: Управление на околната среда
Околна среда и туризъм
Радиационна екология
Физикохимия
Статистика и екологично прогнозиране
Селищна екология
Биоенергия и биогорива

 

поръчай