Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Финанси“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Финанси

Тема 1. Микроикономика. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване. Обща характеристика на пазара. Търсене – ценови и неценови фактори, крива на търсенето. Еластичност на търсенето - от цената, от дохода, кръстосана еластичност. Предлагане – ценови и неценови фактори. Еластичност на предлагането от цената. Пазарно равновесие. Промени в пазарното равновесие под въздействие на изменения в търсенето и предлагането.

Тема 2. Предлагане на фирмата на съвършено конкурентен пазар. Фирма и пазарна структура. Конкурентно поведение на фирмите и видове пазарни структури. Характеристика на съвършената конкуренция. Търсене на продукта на фирма съвършен конкурент. Краткосрочно равновесие на фирмата и крива на краткосрочното предлагане на фирмата. Предлагане в отрасъла и пазарна крива на предлагането. Равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период. Отраслово и фирмено предлагане при постоянни, нарастващи и намаляващи средни разходи. Съвършена конкуренция и ефективност.

Тема 3. Несъвършена конкуренция. Монопол – същност и видове. Пазарно търсене при чист монопол. Пределен приход на монопола и еластичност на търсенето. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на монопол, максимизиращ печалбата си. Ценова дискриминация. Стратегии на монополно поведение. Монополистична конкуренция и олигопол.

Тема 4. Макроикономика. Макроикономически проблеми и цели. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители. Брутен вътрешен продукт - подходи за измерване. Недостатъци на концепцията за БВП. Други измерители на икономическата активност: брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.

Тема 5. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Бизнес цикълът и неговите фази. Безработица – измерване, видове (фрикционна, структурна, циклична). Естествено равнище на безработица и потенциален БВП. Закон на Оукън. Икономически растеж – преки и косвени фактори; екстензивен и интензивен растеж. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация и техните икономически последствия. Крива на Филипс.

Тема 6. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви на търговските банки. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричен съвет – определение, същност, функциониране. Причини за въвеждането на паричен съвет в България.

Тема 7. Фискална политика – регулиране на съвкупното търсене чрез държавния бюджет. Видове фискална политика – експанзивна и рестриктивна. Държавен дълг. Координация на фискалната политика в рамките на Европейския съюз.

Тема 8. Международна икономика. Теории за международната търговия - възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства (А. Смит, Д. Рикардо), теория за неравномерното разпределение на ресурсите (Е. Хекшер и Б. Олин), съвременни (алтернативни) теории. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; статични ефекти на митата. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство.

Тема 9. Либерализация на световната търговия. Глобален подход в либерализацията - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Световна търговска организация (СТО) – основи цели и принципи на действие. Регионален подход в либерализацията и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване на Р. България към ЕС.

Тема 10. Валутен пазар – котировки и видове сделки. Номинален, реален и ефективен валутен курс. Видове валутно-курсови режими. Валутна система на Европейския съюз. Критерии в договора от Маастрихт за присъединяване към еврозоната.

Тема 11. Стопанска история. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа история (неоинституционална икономика). Фактори и стимули на икономическия растеж - групиране (Кузнец, Норт, Уйлямсон, Остром). Промяна в основните характеристика на на икономическия растеж след 1971 г.

Тема 12. Депресии, рецесии, кризи: дълговременна икономическа конюнктура. Дълги вълни (Вековна тенденция, цикъл на Кондратиев, Голям икономически цикъл, Строителен цикъл) и хипотези за тяхното обяснение. Великите депресии 1811-1850, 1871-1903, 1929-1939, 1971 - общи черти и особености. Промяна на генералната тенденция на цените. Модел Камински-Рейнхард. Поява на нови видове депресии и кризи. Класификация. Държавна икономическа политика за изход от депресиите. Новият курс, налагане на кейнсианската икономическа политика. Неоконсервативна икономическа политика на държавата след 1972 г. Смесени модели.

Тема 13. Финанси. Теоретични основи на финансите. Място на финансите в националния възпроизводствен процес. Функции на финансите. Обхват на финансите и финансовата система.

Тема 14. Източници на приходи и методи за акумулирането им в държавния бюджет – данъчни и неданъчни методи. Класификация на държавните разходи. Възникване и развитие на държавния бюджет. Принципи на изграждане и функциониране на държавния бюджет. Видове бюджети.

Тема 15. Маркетинг. Същност, необходимост и основни понятия в маркетинга. Съдържание на маркетинговия микс. Маркетингови концепции. Маркетингови функции.

Тема 16. Потребителско поведение – крайни потребители. Същност на потребителското поведение. Фактори, влияещи върху потребителското поведение. Видове потребителско поведение. Процес на вземане на решение за покупка.

Тема 17. Търговско право. Капиталови търговски дружества (ООД и АД) – понятие, учредяване, капитал и имущество, управление и представителство, прекратяване. Преобразуване на търговски дружества – видове преобразуване, процедура. Търговско предприятие – понятие, елементи, сделки с предприятия.

Тема 18. Стопанско управление. Теоретични основи на управлението - Класическа управленска теория. Развитие на управленската теория и практика. Видове теории – поведенческа (бихейвиористична), системна, теория Z. Съвременни тенденции в управленската теория и практика.

Тема 19. Управленски процес. Декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението. Управленско решение. Етапи във вземането на управленско решение. Информационно осигуряване на управленските решения.

Тема 20. Мотивацията в управлението. Същност и значение на мотивацията. Мотивационни теории. Видове. Сравнителна характеристика. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение. Закон за ефекта на Торндайк.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Финанси

Тема 1. Теория на парите и кредита. Паричен съвет в България - причини за въвеждане, същност и специфични особености.

Тема 2. Цели и инструменти на паричната политика.

Тема 3. Търсене и предлагане на пари - основни теоретични концепции.

Тема 4. Капиталови пазари. Финансови инструменти и пазари. Дългови и дялови финансови инструменти. Пазари на финансови инструменти - същност, функции, видове. Групи инвеститори. Възвращаемост и риск на финансовите инструменти - очаквана възвращаемост, риск и рискови фактори. Количествени измерители на риска.

Тема 5. Финансови инструменти с фиксиран доход - видове, оценяване, доходност, риск.

Тема 6. Инвестиране в обикновени акции. Модели за оценка. Същност и основни характеристики на фундаменталния и технически анализи.

Тема 7.Банки и банково обслужване. Предпоставки за зараждане на банките и банкерството. Същност на съвременните банки. Банковата система – същност и структура. Видове банки. Възникване на централните банки. Място и роля на Българска народна банка в условията на Валутен борд. Инструменти на парично-кредитната политика на БНБ.

Тема 8. Активни операции на търговските банки. Видове банкови кредити. Организация на кредитното обслужване на банковите клиенти – фирми и граждани. Оценка на кредитоспособността.

Тема 9. Пасивни операции на търговските банки. Обща характеристика на пасивите и тяхната структура. Привлечени средства – депозитни и недепозитни привлечени средства. Собствен капитал и неговата структура.

Тема 10. Публични финанси. Публични блага. Икономическа природа на публичното благо. Таксономия на публичните блага. Ефективно доставяне на публични блага.

Тема 11. Анализ "Разходи - Ползи". Концептуален фундамент. Методология. Идентификация на релевантните разходи и ползи. Оценка на разходите и ползите. Социално сконтиране. Риск и несигурност.

Тема 12. Разпределение на данъчното бреме. Анализ на частичното равновесие - данъци върху физическа единица, адвалорни данъци. Анализ на общото равновесие.

Тема 13. Международни финанси. Валутен и валутно-курсов режим в условията на паричен съвет.

Тема 14. Перспективи за приемането на еврото в България.

Тема 15. Тенденции в развитието на международната парична система в условията на световна финансова и икономическа криза.

Тема 16. Социално осигуряване - същност, цел, функции, обхват, типови модели. Осигурителни рискове и осигурителни плащания.

Тема 17. Разходопокривно социално осигуряване - същност, принципи, обхват. Принципи и финансова организация в държавното обществено осигуряване (ДОО) в Р. България. Осигурителни вноски, осигурителен стаж и пенсии в ДОО в Р. България.

Тема 18. Капиталовопокривни пенсионни схеми - същност и видове според финансовата им организация. Фондове за допълнителното пенсионно осигуряване в Р. България - цели, принципи, обхват на лицата, осигурителни вноски. Обща характеристика на допълнителните задължителни и на доброволните пенсионни фондове.

Тема 19. Основи на застраховането. Същност на риска, видове риск и застраховаемост на риска. Видове застраховки по застрахователни браншове – имуществено и лично застраховане. Застрахователен пазар – същност, участници, структура, функциониране.

Тема 20. Финансов одит. Теоретични въпроси на одита - същност, видове, методология. Технология и етапи на финансовия одит. Контрол на качеството на одиторските услуги.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ - Финанси

Тема 1. Финансов анализ на фирмената дейност – същност, цели, съдържание, инструментариум. Два модела на финансов анализ – счетоводен и финансов. Характеристика на счетоводния аналитичен модел – времева ориентация, предназначение, инструментариум, информационна база. Характеристика на финансовия аналитичен модел – времева ориентация, предназначение, инструментариум, информационна база.

Тема 2. Приложение на аналитични модели във финансовия анализ. Характеристика на аналитичните модели, използвани във финансовия анализ – видове, предимства, сфери на приложение. Аналитични модели за оценка на ефективността (Модел ДюПонт, Модел ЕVА, Модел Дървото на ROIC, Спред). Аналитични модели за прогнозиране на опасността от банкрут (Z-моделите на Алтмън за банкрут, Модел на Лис, Модел на Тафлер, Модел на Бивер). Модели за анализ на темпа на растеж (Модел на темп на устойчив растеж, Модел на балансирания ръст, Модел на еталонната динамика на развитие).

Тема 3. Коефициентен финансов анализ. Основни коефициенти, използвани във финансовия анализ – видове, предимства, недостатъци, интерпретация. Информационна база на коефициентния финансов анализ. Коефициенти за ликвидност. Коефициенти за делова активност. Коефициенти за финансова устойчивост. Коефициенти за рентабилност.

Тема 4. Оценяване на бизнеса. Същностни характеристики, предимства и недостатъци на традиционните подходи и методи за оценка на бизнеса. Потребност от бизнес оценяване. Предприятието като обект на пазарна оценка. Класификация на оценителските подходи и методи. Разходният подход в бизнес оценяването и неговите методи - Метод на чистата стойност на активите и Метод на ликвидационната стойност. Сравнителният подход в оценката на бизнеса и методите му (Метод на капиталовия пазар и Метод на сделките). Доходният подход и неговите методи (Метод на дисконтирания паричен поток, Метод на капитализирания доход).

Тема 5. Видове стойност в оценката на бизнеса. Стойността като икономическа категория. Цена и стойност. Видове стойност, определяни в бизнес оценката – основни характеристики. Взаимовръзка между целите и видовете стойност в бизнес оценката. Методи, използвани при определяне на различните видове стойност.

Тема 6. Регулиране на оценителската дейност. Нормативна база на бизнес оценяването в Р. България. Стандарти за бизнесоценяване. Професионални звания. Професионална етика и отговорност на оценителя.

Тема 7. Банково счетоводство. Отчитане на кредитите в търговските банки.

Тема 8. Отчитане на разплащанията в търговските банки.

Тема 9. Отчитане на привлечения капитал в търговските банки.

Тема 10. Анализ на риска. Категорията „риск“. Анализ на риска и възвръщаемостта на инвестиция и портфейл. Елементи на теорията на Х. Марковиц. Портфейли с различни активи.

Тема 11. Анализ и оценка на инвестиционни проекти. Методи за оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проекти при инвестициите в реални активи. Инвестиционен избор.

Тема 12. Анализ и оценка на риска на инвестиционни проекти.

Тема 13. Данъци и данъчно облагане. Същност на данъка. Квазиданъци. Същност на бюджета. Бюджетите в България. Елементи на данъка. Данъчни тарифи. Семейно подоходно облагане. Видове данъци. Функции на данъчното облагане. Принципи на данъчното облагане. Данъчната система в Р. България.

Тема 14. Облагане на личните доходи в Р. България.Обща характеристика. Данък върху общата данъчна основа. Окончателни данъци.

Тема 15. Облагане на потреблението и имуществото в България. Данък върху добавената стойност. Акцизи. Местни данъци.

Тема 16. Местни финанси. Фискална децентрализация – същност, принципи, предимства и недостатъци. Количествени и качествени показатели на фискалната децентрализация. Характеристика и роля на местните власти в децентрализирана система на организация на публичния сектор.

Тема 17. Собствени приходи на местните власти. Местни данъци и общински такси. Приходи от управление на общинската собственост.

Тема 18. Финансиране на външнотърговски сделки. Кредитни средства (менителници и записи на заповед) в международните търговски сделки.

Тема 19. Банково финансиране на външнотърговските сделки.

Тема 20. Кредитиране при международните търговски сделки - факторинг и форфетиране.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай