Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Политически науки“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част - Обща част


1. Политика и политическа наука: Дефиниция на политиката. Критерии за политическото. Политическите функции. Политологията – социална и хуманитарна наука. Етапи в развитието на политическата мисъл. Политическа наука и политическа практика.

2. Властта: дефиниции и характеристики в различните теоретични школи. Основи на властта. Измерения и легитимност на властта. Власт, влияние и авторитет. Лидери и лидерски стилове. Елити и лидерство. Разделение на властите. Власт, лидерство и елити при преход към демокрация.

3. Политическата система: структура, елементи и публична среда. Политическите институции. Политическите режими – типология и основни характеристики. Стабилност и промяна на политическата система. Политическите партии. Кливиджите и формирането на партийните структури.

4. Държавата: произход на държавата като политическо общество. Еволюция на понятието за държава. Характеристика и развитие на модерната държава. Основните функции на законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Държавата и гражданското общество: понятие, характеристики и институции.

5. Политическите идеологии: поява и функции. Основни етапи в развитието на политическите идеологии. Консерватизъм, либерализъм и социализъм. Тоталитарните идеологии на ХХ век – комунизъм, националсоциализъм и фашизъм. Национализъм, фундаментализъм и популизъм в ХХI в.

6. Политическата комуникация: Комуникацията и политиката: Информационното общество и масовата комуникация – същност и компоненти. Медиите и демокрацията. Нови медии и медийни модели. Политическа пропаганда и PR.

7. Политическата култура: основни типове. Политическата социализация. Политическото поведение: определение и типология. Изборното поведение. Избирателните системи. Българските избори.

Конспект за държавен изпит - ІІ част - Специализирана част

А. Политология и публични политики

1. Политическото управление и публичната политика: Произход и същност на понятието публична политика. Секторни публични политики. Процес на публичната политика – видове политически актьори, политически общности и модели на политическо взаимодействие. Формиране на дневен ред, формулиране на политики и вземане на решения. Инструменти, прилагане, оценка и анализ на публичните политики.

2. Избор и осъществяване на регионални и местни политики. Същност, предмет и задачи на регионалната политика. Регионална политика на ЕС и процесът на планиране на регионалното развитие в България. Местна политика и управление – същност и особености на местното управление. Нормативна база на съвременното местно управление. Общински органи на изпълнителната власт. Централизация и децентрализация на съвременното управление и местното самоуправление– проблеми и перспективи в България.

3. Парламентарна демокрация: принципи и функциониране. Парламентарната демокрация - дефиниране и принципи. Парламент, парламентаризъм, генезис на парламентарните форми, класификация и пълномощия (функции) на парламента. Парламентаризмът в развитите демокрации и Източна Европа. Европейски парламент.

4. Съвременният политически процес в България. Динамика и фактори на политическите промени след 1989 г. Представителност и легитимност на партийната система. Избори и изборни стратегии на партиите в прехода. Трансформация на елитите.

5. Икономическа политика. Основни принципи на икономическата политика. Основни икономически теории – либерализъм, кейнсианство, монетаризъм. Основни елементи на икономическата политика: монетарна, бюджетна, фискална политика.

6. Социална политика. Модели на модерната социална държава. Социалната политика като публична политика: същност, роля, цели и инструменти. Възникване и еволюция на социалните програми. Модели социална държава. Криза и реформи на социалната политика.

7. Миграционна политика. Основни принципи. Миграцията в България.

8. Нации и малцинства. Принципи на етническата политика. Политики към религиозните малцинства. Културните малцинства.

Б. Международни отношения

1. Международните отношения: понятие, типология. Възникване и развитие на системата на международните отношения. Основните понятия на системния подход: структура, елементи, стабилност и равновесие. Цели и функции на системата. Международните системи в модерното време: същност, хронология и характеристики на системата "Метерних", системата на реалполитик, полюсната система.

2. Политическият реализъм. Основни принципи, понятия, автори (Ханс Моргентау, Раймон Арон). Неореализмът от 1980-те години (Кенет Уолц). Студената война – теоретично осмисляне от неореализма. Националният интерес и силата в международните отношения. Понятието за справедливата война (Майкъл Уолъс). Хуманитарните интервенции след 1990 г. Националната сигурност. Съвременните разбирания за националната сигурност.

3. Либералните школи в международните отношения. Политическият идеализъм на Удроу Уилсън. Транснационалистката школа в международните отношения. Новата роля на международното право и на ООН в международните отношения.

4. Външната политика: основни понятия – субект и обект на външната политика. Национални интереси. Външнополитически цели, средства, приоритети и направления. Външнополитически курс и външнополитически процес: същност и основни характеристики.

5. Външнополитическото решение: същност и характерни особености. Проблемна ситуация, ситуационен анализ. Теории и модели за изработване на външнополитическо решение. Типология на външнополитическите решения. Външнополитическо прогтозиране.

6. Съвременната международна система: Трансформацията на международната система след 1989 г. Варианти за развитие на постбиполярния свят – еднополюсен, многополюсен. Характеристики на еднополюсната система: новата роля на САЩ. Новата международна роля на Европейския съюз, Русия, Китай.

7. Международните конфликти: Криза, конфликт, типология на конфликтите. Студената война – идеологическият конфликт и регионалните кризи. Доктрини и подходи за външна политика (САЩ - външната политика като геополитика. Доктрина “Брежнев” във външната политика на СССР). Близкоизточните конфликти – възникване, развитие, фактори. Управление на конфликти. Организации и подходи за регулиране на конфликти след Студената война.

8. Международните съюзи и организации: подсистеми с целево предназначение (коалиции, блокове, организации, движения, асоциации). ООН – съвременни ангажименти и подходи. НАТО след Студената война – аргументи за запазване на Атлантическия съюз. География на новата политика на НАТО – Югоизточна Европа, Афганистан

В. Европеистика

1. Европейската интеграция: понятие и типове на регионалната интеграция. Идеи и модели на европейска интеграция. Федералистки" и "съюзистки" модели за европейското обединение. Съвет на Европа. Основни етапи и насоки в развитието на Европейския съюз: Европейските общности, Единният европейски акт, Договорите от Маастрихт и Ница. Разширяването на ЕС.

2. Институции на Европейския съюз според Лисабонския договор (2007). Място и роля на Европейския парламент. Функции на Европейската комисия. Съветът на министрите и Европейският съвет в институционалната структура на ЕС. Политическа система на Европейския съюз

3. Политическите партии в страните от ЕС. Основни партийни фамилии. Национални и транснационални кливиджи. Формиране на партийната система на ЕС. Функциониране на партийната политика в ЕС. Адаптация на партиите към специфичната система на ЕС.

4. Правото на Европейския съюз – основни характеристики и елементи. Правна природа на европейските общности и същност, източници и ранг на правото на Европейския съюз. Съотношението европейско право – национално право, европейското право и международното право. Нормотворческа компетентност на ЕО/ЕС и видове правни актове: възникване, действие и преустановяване действието на европейското право. Съдебни органи (Съд на Европейските общности и Първоинстанционен съд) – статут и действие по спорове относно прилагане на европейското право.

5. Единният пазар и общите политики на Европейския съюз. Същност на единния европейски пазар. Свободно движение на стоки, капитали, услуги и хора. Общите политики на Европейския съюз – същност и еволюция: обща селскостопанска политика, политика в областта на на защита на конкуренцията, обща търговска политика, обща транспортна и енергийна политика на ЕС. Проблеми във функционирането на единния европейски пазар.

6. Социалните политики и модели в Европейския съюз. Социални политики на Европейския съюз: същност, роля и цели на социалните политики на ЕС. Развитие на интеграционния процес и еманципация на „европейското социално пространство”. Обхват, нива, инструменти и институции на европейските социални политики.

7. Политиката на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи. Политическите идеи за развитие на интеграционните процеси в областта на правосъдието и вътрешните работи.Вътрешнополитическите отношения в ЕС и развитието на общата политика в областта на правосъдието и вътрешните работи. Институционални рамки на общата политика в областта на правосъдието и вътрешните работи. Проблеми и преспективи пред страните членки.

8. Европейските фондове и проекти. Поява, еволюция, същност и цели на европейската регионална политика. Инструменти на европейската регионална политика. Структурните фондове на ЕС: еволюция и развитие. Кохезионна политика на ЕС: възникване същност и инструменти -Кохезионнен фонд, Европейски социален фонд. Ефикасност и проблеми пред регионалната и кохезионната политика на ЕС.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай