Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Маркетинг“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

Тема 1. Микроикономика. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване. Обща характеристика на пазара. Търсене – ценови и неценови фактори, крива на търсенето. Предлагане – ценови и неценови фактори. Еластичност на търсенето и предлагането. Пазарно равновесие. Потребителски избор: обща, пределна и средна полезност; закон за намаляващата пределна полезност; потребителско равновесие; потребителски излишък. Производство, разходи и приходи на фирмата. Видове пазарни структури. Фирмено предлагане при съвършена конкуренция: краткосрочно равновесие на фирмата и крива на краткосрочното предлагане на фирмата; предлагане в отрасъла и пазарна крива на предлагането; равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период; отраслово и фирмено предлагане при постоянни, нарастващи и намаляващи средни разходи. Съвършена конкуренция и ефективност. Несъвършена конкуренция. Монопол – същност и видове; ценообразуване и производство в условията на чист монопол; дългосрочно пазарно поведение на фирмата монополист; ценова дискриминаци. Монополистична конкуренция и олигопол. Пазар на производствени фактори: обща характеристика; пазар на труда – търсене, предлагане и равновесие; капиталов пазар; пазар на земя.

Тема 2. Макроикономика. Макроикономически проблеми и цели. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители: номинален и реален брутен вътрешен продукт (БВП) – подходи за измерване; брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Дефлатор на БВП. Бизнес цикълът и неговите фази. Безработица – измерване, видове (фрикционна, структурна, циклична). Естествено равнище на безработица и потенциален БВП. Икономически растеж – преки и косвени фактори; екстензивен и интензивен растеж. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация и техните икономически последствия; измерители на ценовите колебания – дефлатор на БВП и индекс на потребителските цени. Крива на Филипс. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви на търговските банки. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричен съвет – определение, същност, функциониране. Причини за въвеждането на паричен съвет в България. Фискална политика – регулиране на съвкупното търсене чрез държавния бюджет. Видове фискална политика – експанзивна и рестриктивна. Държавен дълг.

Тема 3. Международна икономика. Теории за международната търговия - възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства (А. Смит, Д. Рикардо), теория за неравномерното разпределение на ресурсите (Е. Хекшер и Б. Олин), съвременни (алтернативни) теории. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; статични ефекти на митата. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство. Либерализация на световната търговия. Глобален подход в либерализацията - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Световна търговска организация (СТО) – основи цели и принципи на действие. Регионален подход в либерализацията и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване на Р. България към ЕС. Валутен пазар – котировки и видове сделки. Валутен и лихвен арбитраж. Номинален, реален и ефективен валутен курс. Видове валутно-курсови режими. Валутна система на Европейския съюз. Критерии в договора от Маастрихт за присъединяване към Еврозоната.

Тема 4. Икономически теории: теоретичният принос на Джон Менард Кейнс: икономиката на пълната заетост; кейнсианската революция; кейнсианци и посткейнсианци. Новият икономически синтез и теоретичният принос на Милтън Фридмън, Фридрих фон Хайек, Джон Кенет Гълбрайт.

Тема 5. Стопанско управление. Теоретични основи на управлението - Класическа управленска теория. Развитие на управленската теория и практика. Видове теории – поведенческа (бихейвиористична), системна, теория Z. Съвременни тенденции в управленската теория и практика. Управленски процес: декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението; управленско решение; етапи във вземането на управленско решение; информационно осигуряване на управленските решения. Мотивацията в управлението: същност и значение на мотивацията; мотивационни теории; видове и сравнителна характеристика; мотивация и парично възнаграждение; мотивация и поведение; закон за ефекта на Торндайк.

Конспект за държавен изпит - ІІ част

Тема 1. Управление на маркетинга. Етапи при управлението на маркетинга: обща характеристика на схемата; маркетингов (SWOT) анализ; маркетингово планиране; маркетингов контрол. Управление на цената. Особености на цената в маркетинга – функции, ценообразуващи фактори, модели на ценообразуване. Ценови стратегии – ценови цели, видове ценови стратегии. Ценови микс – особености (единни и диференцирани цени, ценови отстъпки, ценови трикове, коефициент на еластичност на търсенето). Управление на комуникацията, характеристика на процеса на комуникация. Комуникационни стратегии. Канали на комуникация. Комуникационен микс – особености.

Тема 2. Поведение на потребителя. Процес на вземане на решение за покупка от крайния потребител - етапи в протичането на процеса, особености на процеса при вземане на решение от крайния потребител. Идентифициране на проблема и търсене на информация от потребителя. Видове търсене и източници на информация. Избор на алтернатива за покупка. Критерии и правила за потребителски избор. Решение за покупка. Поведение след покупка. Психологически фактори, влияещи върху потребителското поведение. Основни групи психологически детерминанти, определящи поведението при покупка. Мотиви и мотивация на потребителя. Основни теории. Процес на обработка на информацията. Възприемане - същност, етапи и специфика. Процес на научаване - видове. Обобщаване и разграничаване на стимула. Отношение (нагласа) и убеждение. Структура и йерархия на отношението. Въздействие на социалните фактори върху потребителското поведение. Референтни групи. Критерии за класификация и видове влияния на референтните групи. Роли и статус. Групови комуникации и лидерство на мнението. Семейно влияние. Видове семейства. Семейни роли. Модели за вземане на решение в семейството. Социализация на потребителя.

Тема 3. Продуктова политика. Жизнен цикъл на продуктите - същност, елементи и значение. Управление на продуктите на различните етапи от жизнения им цикъл. Комерсиализация на продуктите. Характеристика на процеса на разработване на нови продукти – място и значение на етапа на комерсиализация в него. Начини за извеждане на новия продукт на пазара. Маркетингови стратегии за проникване на пазара. Обслужване на клиентите - същност и значение. Видове обслужване на клиентите. Роля на сервиза за производителите. Сервизна политика и организация на сервизното обслужване.

Тема 4. Организационно поведение. Организационното поведение – същност, основни идеи, етапи и тенденции в развитието, измерения на новата парадигма. Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение – културна стимулация и управленски стилове, различия в концептуалния модел на управление, съвременни модели за културните различия в организациите. Личностен базис и организационно поведение – определения, теории и подходи за изучаване на личностните особености в организацията; външни и вътрешни детерминанти; личностни комплекси и организационна ефективност. Имидж и организационна култура – персонален, политически, фирмен имидж.

Тема 5. Икономика за мениджъри. Пазарни структури и ценообразуване. Пазарни структури и степен на конкурентност. Съвършена конкуренция. Конкуренция в условията на глобализация. Монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и стратегическо поведение. Сливания и поглъщания. Цели и методи на ценообразуване. Ценообразуване при производството на няколко продукта. Ценова дискриминация. Ценообразуване на равнището на средните разходи. Ценообразуване според прираста на разходите.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ

Тема 1. Маркетингови проучвания. Маркетингови проучвания – същност, видове: според жизнения цикъл на продукта, според управленското решение и според използваната методология. Изследователска програма на маркетинговото проучване – съдържание и типове програми. Методи за събиране на данни в рамките на дескриптивната програма – методи на допитванията, интервюта, анкети; критерии за сравнение на методите. Методи в рамките на експерименталната програма за събиране на данни – същност, видове експерименти. Измерване и измервателни скали – определения на понятията „измерване“ и „скалиране“, видове скали. Разработване на въпросник за събиране на данни – основни свойства на въпросите, видове въпроси, структура на въпросника.

Тема 2. Международен маркетинг. Стратегии при международния маркетинг. Стратегии за навлизане на международния пазар - предимства и недостатъци. Сегментиране на международните пазари. Глобален маркетинг. Адаптиран по страни маркетинг. Продуктова специализация и продуктова диверсификация. Стратегии цени-разходи за комуникации. Организиране на фирмата при международния маркетинг - организационни структури. Критерии за разграничаване на организационните структури. Фирми със специализиран отдел по износа. Фирми със задгранични дъщерни фирми. Функционална структура. Дивизионни структури. Организационна структура с локален холдинг. Матрична структура. Международен конгломерат. Ценова политика при международния маркетинг. Видове ценообразуване. Цени и цели на фирмата. Търсене и цени на международните пазари. Конкуренция и цени. Разходи и цени на международните пазари. Цени и жизнен цикъл на продукта. Алтернативи при избор на цените на международни пазари.

Тема 3. Управление на продажбите. Продажбени дейности – същност, видове дейности, теории на продаването. Лични продажби – същност, роля на продавачите в бизнеса, типове продавачи. Начало на продажбения процес – проспектиране, квалифициране, подготовка за продажба. Осъществяване на продажбите – подход към клиентите, предлагане на продажбата, презентация на стоките и услугите. Приключване на продажбите – правила за приключване, преодоляване на възраженията, типове приключване на продажбите. Продажбени техники - техники при подготовка на продажбите, техники при осъществяване на продажбите, техники, прилагани при приключването на продажбите. Адаптивно продаване – матрица на социалния стил, алтернативни системи за практикуване на адаптивно продаване.

Тема 4. Дистрибуционна политика. Дистрибуция и дистрибуционна политика - същност и значение, етапи в развитието на дистрибуцията. Дистрибуционни каналии и посредници - същност, цели, функции, видове дистрибуционни канали. Проектиране на дистрибуционни канали – цели, функции, алтернативни дистрибуционни канали, участници. Диструбиционни конфликти – същност, източници за възникване на конфликт, алтернативни варианти за управление на конфликти. Физическа дистрибуция и бизнес логистика – същност на двете понятия, операции, които се извършват при физическата дистрибуция. Ефекти от навлизането Интернет в дистрибуцията – видове ефекти.

Тема 5. Стратегически маркетинг. Стратегически маркетинг процес – планиране, изпълнение, контрол, съвременни маркетингови концепции. Бази и критерии за сегментиране на пазара на крайните потребители – географска, демографска, психологическа, поведенческа сегментации. Пазарна сегментация – видове подходи и процедури, сегментиране на организационните пазари. Целеви пазарни сегменти – основни подходи, същност и приложение на многофакторния модел. Пазарно позициониране – същност, критики, условия за успешно позициониране, основни корпоративни стратегии и съответстващи пазарни подходи.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай