Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Екология и управление на околната среда“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 4)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Слънце - основни данни, спектър, строеж и еволюция. Слънчева активност – петна, протуберанси и избухвания. Влияния върху земната магнитосфера.

2. Еволюция на Земята през докамбрий, палеозой, мезозой и неозой. Литосфера, климат; организмов свят, полезни изкопаеми.

3. Достъп до информация за околната среда и възможност за участие на обществеността в процеса на вземане на решения: даване и отказ на достъп до екологична информация; институции, задължени да предоставят екологична информация; процедури за участие на обществеността в процеса вземане на решения по въпроси, свързани с околната среда.

4. Почва. Първични и вторични минерали и почвообразуващи скали. Типова почвени профили. Състав и свойства на почвата - физични, химични, водни и топлинни свойства. Воден баланс на почвата. Типове воден режим. Видове почви в България.

5. Хидрология на язовирите – същност, функция, типове, воден режим. Затлачване на язовирите и реформация на техните брегове. Влияние на язовирите върху речния отток и околната среда.

6. Екологичен мониторинг - определение, същност, значение и етапи в развитието му. Логическа последователност на действията по екологичен мониторинг. Структура на НАСЕМ. Видове подсистеми на НАСЕМ. ПДК и норми.

7. Дефиниция за екологична катастрофа. Природна, антропогенна и техногенна катастрофа. Класификации на природните катастрофи.

8. Същност и дефиниция на проект. Структурен подход за управление на проекти. Специфика на екологичните проекти. Управление на времето, разходите и иска при екологични проекти. Екологични програми и проекти в ЕС.

9. Клетката - малката манифактура. Химичен състав, строеж и функции. Реализация на генетичната информация.

10. Защитени територии – дефиниране, категории, органи за управление, граници на защитените територии, зониране, планове за управление, охрана, контрол.

11. Аерокосмически методи и средства за изследвания в екологията и околната среда. Основни насоки, контактни и дистанционни изследвания. Физични основи, методи и средства на дистанционните изследвания. Аерокосмически летателни апарати за дистанционни изследвания. Околоземна орбита. Оптимални орбитални характеристики.

12. Генериране на магма и видове магмени скали (интрузивни, ефузивни, по съдържание на SiO2). Същност и фактори на метаморфизма.

13. Учение за химична връзка. Причини за свързване на атомите, същност на ковалентната връзка, кратност на ковалентната връзка, електроотрицателност, видове ковалентни връзки, свойства и характеристики на ковалентната връзка; йонна химична връзка; метална връзка, междумолекулна химична връзка.

14. Жизнена среда. Екологични фактори – абиотични фактори, биотични фактори. Основни закони в екологията.

15. Биогенен кръговрат на химичните елементи – обща схема. Биотичен кръговрат на кислорода, азота, въглерода, фосфор, сяра.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай