Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 6)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Икономика и бизнес управление. Приложение на принципите на макро- и микро икономиката при управлението на бизнеса. Измерители на икономическата активност – брутен вътрешен продукт, брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Проектна задача: Икономически растеж и кризи – видове и фактори.

2. Пазарни структури и конкуренция в условията на глобализация. Характеристики на пазарите и детерминанти на потребителското търсене. Фактори, крива и еластичност на търсенето. Маркетингов подход за оценка на търсенето. Предлагане – фактори, еластичност и пазарно равновесие. Сегментиране на пазара и позициониране на продукта. Конкурентно поведение на фирмите и видове пазарни структури. Видове конкуренция и ефективност. Проектна задача: Приложение на инструментите за парична и фискална политика. Оценка и управление на риска

3. Развитие на мениджмънта като научна дисциплина, теория и практика за ефективно управление на организациите – основни понятия за субект и обект на управление, бизнес и инстиуционално управление, стратегическо, тактическо и оперативно управление. Еволюция на управленското мислене(принос на различните школи, направления и концепции). Влияние на количествените, процесните, системните и ситуационните подходи. Нива на управление и функции на управление. Предметни функции(функционални направления) на управление – маркетинг, производство, финанси и персонал. Проектна задача: Вземането на решения – важен интегрален фокус при управлението на организациите.

4. Стратегически мениджмънт – цели и задачи. Характеристика и класификация на целите. Управление чрез цели. Същност на стратегическото моделиране. Избор на стратегия – методи и техники. Стратегическо планиране – еволюция, същност и техники. Институционално изпълнение на стратегията. Проектна задача: Разработване на план за изпълнение на стратегията – съдържателни и технологични особености.

5. Оценка на изпълнението на стратегията. Оценяване на резултатите – икономически, производствени и организационни. Оценяване на управлението на стратегическия процес(изпълнение на стратегическите решения; изпълнение на ключовите задачи; характеристики на изпълнимост на стратегическите планове; управлението на човешките ресурси). Проектна задача: Оценяване на бизнес позициите на организацията.

6. Същност и методология на бизнес анализа. Предмет, функции, задачи и обхват на бизнес анализа. Методи и способи на бизнес анализа. Информационна база на бизнес анализа. Организация на анализа на дейността на стопанската организация. Специфични /традиционни/ методи използвани в бизнес анализа: метод на сравнението, метод на разстоянията, метод на коригираните величини, методи за изследване влиянието на факторите, метод на детайлизацията и др. Математически и статистически методи използвани в бизнес анализа. Финансово-инвестиционни методи. Графични методи. Проектна задача: Методика на бизнес анализа.

7. Динамика и основни принципи при организационното моделиране. Модел на целево – адаптивна организация. Организационна диагноза – същност и алгоритъм на изпълнение. Използване на данните от оценката за подобряване на ефективността и откриване на движещите механизми. Проектна задача: Процес на проектиране – същност и алгоритъм на изпълнение.

8. Типове организации – класификации по различни критерии. Нови типове организация. Същност и основни функции на организационните структури. Базови организационни модели и хибридни форми. Видове управленски структури. Силните и слаби страни на различните видове структури. Проектна задача: Нови организационни форми.

9. Същност на организационното поведение (ОП) като научна област и академична дисциплина. Основни идеи, етапи и тенденции в развитието на ОП – изменения и перспективи на съвременните организации, измерения на новата парадигма и аспекти на ОП. Подходи и модели за изследване на културните различия в ОП. Концептуални модели на управление и ОП – културна стимулация и управленски стилове. Проектна задача: Управление на културните различия в организациите.

10. Мотивацията – основни модели и теории. Какво означава да мотивираме в организацията? Специфика на мотивацията в индивидуалното и груповото поведение.Взаимовръзка с теориите и подходите за изучаване на лиечностните особености в организацията; външни и вътрешни детерминанти; личностни комплекси и организационна ефективност. Външни рамки на системата за стимулиране. Проектна задача: Интерпретация за базисни правила на мотивацията.

11. Управление на груповите процеси в организацията. Същност, характеристики, модели и подходи за функционирането на организациите – организационни структури, дизайн, групова динамика и екипи. Власт, мениджърски и лидерски стилове. Организационна култура – инструментариум за изследване. Видове организационни комуникации, комуникационен процес(елементи и етапи), междуличностни ефекти и бариери. Проектна задача: Закони на управленското изскуство.

12. Управлени на проекти – основни положения. Същност на проектите. Потребност на проекти. Дефиниция на проект. Сравнение на проекти и операции. Структурен подход за управление на проекти – предназначение, контекст и принципи за управление. Цели на проекта, управленски процеси за постигане на целите, нива на проекта. Жизнен цикъл на проекта. Проектна задача: Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия.

13. Управленски характеристики и особености на иновационния процес. Зависимости: предприемаческа дейност – нагласи – иновации. Иновационнии принципи. Структура и съдържаниеъна иновационния процес. Фази на иновационния процесна фирмено равнище. Иновационни стратегии. Иновационни проекти. Организационно развитие и иновации. Проектна задача: Препоръки за ефективно управление на иновационните процеси.

14. Управление на човешките ресурси – система от елементи, етапи и зависимости. Модел „7S“ на Ф. Маккинзи – методологическа основа на системата за стратегическо управление на персонала. Регламенти и стандарти – организационни структури и управленска документация. Проучване на потребностите и планиране на персонала. Подбор, разпределение и организация на труда. Управление на индивидуалното изпълнение на кариерата – оценяване, обратна връзка, атестиране, обучение, менторство и коучинг. Проектна задача: Приложение на компетентностния подход при управление на човешкия капитал.

15. Управление на промените и организационното развитие – типове ситуации заа организационна промяна и отговорности на мениджърите. Модели и стратегии за справяне със съпротивата срещу промяна. Система за управление на „хаотиката“ и турболентността на съвременните организации в бизнеса – осем стъпки за успешна промяна. Етични измерения и корпоративна социална отговорност. Проектна задача: Как да изградим жизнена стратегия на организацията?

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай