Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 2)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Теоретични основи на управлението - Класическа управленска теория

2. Развитие на управленската теория и практика. Видове теории - поведенческа(бихейвиористична), системна, теория Z. Съвременни тенденции в управленската теория и практика.

3. Управленски процес. Декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението. Управленско решение. Етапи във вземането на управленско решение. Информационно осугуряване на управленските решения.

4. Основни понятия на теорията за вземане на решения. Сравнителни управленски модели. Неколичествени теории за вземане на решения.

5.Управленска политика. Същност и определение. Управленската политика и околната среда на организацията. Определяне на целите при формиране на управленската политика.

6. Управленска стратегия - същност и определение. Аспекти при избора на управленска стратегия. Оценка на стратегически алтернативи - SWOT анализ. Избор на управленска стратегия - адаптивен, конкурентен, портфейлен и оцеляващ модел

7. Управление на проекти – основни положения. Структурен подход за управление на проекти.

8.Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия.

9.Проекти и участници. Модел „собственик - изпълнител". Други участници в проектна среда. Промени в организацията изпълнител. Проблеми при въвеждането на управление чрез проекти.

10. Управление на конфликти. Същност и определение на конфликта. Източници и причини за възникване. Видове конфликти. Протичане на конфликта и последствията от него. Управление на конфликта.

11. Управление на промените в организацията. Видове организационни промени. Съпротива и устойчивост срещу организационните промени.

12. Управленски контрол – необходимост, същност и значение. Видове управленски контрол.

13. Процес и цикъл на контрола. Информационна осигуреност на контрола.

14. Контрол и поведение. Изисквания за правилен и ефективен контрол. Отрицателни ефекти от контрола и тяхното преодоляване.

15. Прогнозиране и планиране. Същност и определение. Характеристика на процеса на планиране. Видове прогнози.

16.Стратегическо фирмено планиране. Същност и определение. Модел на стратегическо планиране.

17.Методология на разработка на фирмения план. Характеристика и етапи на стратегическия планов процес.

18. Ефективност на управление. Характеристика на проблема за ефективността на управлението. Системен подход към обекта на управление.

19. Критерии за ефективност на управлението. Оценъчна характеристика на управленската система. Особености на измерването на ефективността на управлението. Анализ и оценка на ефективността на управление. Управленски ефекти и ресурси.

20. Организационна култура. Същност и определение. Формиране и развитие на организационната култура. Промяна на организационната култура. Социална отговорност.

Конспект за държавен изпит - ІІ част

1. Микроикономика: законите за търсене и предлагане - същност и фактори. Криви на търсене и предлагане. Пазарно равновесие. Еластичност на търсенето и предлагането — измерване, видове, значение.

2.Микроикономика: . Обща и пределна полезност. Криви на безразличието. Потребителски излишък и потребителско равновесие.

3.Микроикономика: производство и разходи на фирмата в краткосрочен и дългосрочен период. Закон за намаляващата пределна възвръщаемост (производителност). Икономия и загуба от увеличаване на мащабите на производството. Видове пазарни структури -съвършена и несъвършена конкуренция.

4.Микроикономика: максимизиране на печалбата в краткосрочен период в условията на съвършена конкуренция - маржинален анализ и метод на критичната точка. Поведение на фирмата в дългосрочен период

5.Макроикономика: макроикономически кръгооборот - добавки и изземвания. Основни макроикономически измерители - разходен, доходен и производствен подходи и добавена стойност. Номинален и реален брутен вътрешен продукт.

6.Макроикономика: съвкупно търсене и съвкупно предлагане; фактори, променящи съвкупното търсене и съвкупното предлагане. Макроикономическо равновесие.

7.Макроикономика: стопанският цикъл и неговите фази. Заетост, безработица и инфлация - същност и социално-икономически последици.

8.Същност и функции на парите. Парични агрегати и тяхното регулиране. Лихвен процент — същност, видове функции.

9. Финансови пазари и финансово посредничество. Основни типове банкови системи.

10. Функции на централната банка и инструменти на паричната политика.

11. Международна икономика. Теория за международната търговия - предмет и етапи на развитие: възгледи на представителите на меркантилизма; теория на А. Смит за абсолютните предимства и на Д. Рикардо за сравнителните предимства. Концепция за динамичните сравнителни предимства - индустриална политика.

12. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война — традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: определение, видове, статични ефекти. Нетарифни търговски ограничения.

13. Международна икономика: преференциални търговски споразумения — зона за свободна търговия, митнически съюз, общ пазар, икономически и валутен съюз. Световната търговска организация.

14. Международна икономика: валутен пазар и видове котировки на валутния курс. Номинален, ефективен и реален валутен курс. Основни принципи на функционирането на валутния борд в Р. България.

15. Управление на националното развитие — необходимост и насоки за ускоряване на темповете на нарастване на българската икономика. Трите вида ефективности, обуславящи високо продуктивното развитие на икономиката

16. Управление на националното развитие - основни различия между старата и новата доктрина за развитие на пазарната икономика.

17. Маркетинг: маркетингова среда - фактори на макро- и микро-средата.

18. Маркетингово проучване - същност, цели, видове, етапи. Маркетингова информационна система.

19. Маркетингови стратегии - видове, модели и техники. Избор на маркетингова стратегия.

20. Избор на пазар. Сегментиране на пазара. Позициониране на продукта.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ

1. Организационни основи на управлението. Организация и управление. Функционален анализ на организацията. Структурен анализ на организацията. Видове организационни структури.

2. Мотивацията в управлението. Същност и значение на мотивацията. Мотивационни теории. Видове. Сравнителна характеристика. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение.

3. Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение. Културна стимулация и управленски стилове. Принципни различия в концептуалния модел на управление. Моделите на европейската „мозайка". Акумулиращи модели на модерния свят. Българската специфика или синтезът на „пречупването".

4. Лидерство в управлението. Ситуационни теории, подходи и модели за лидерство.

5. Личностният фактор в управлението. Управленски роли. Управленски качества. Власт и влияние в управлението.

6. Ръководители и екипи при управление на проекти.

7. Управленски комуникации. Комуникационен процес. Видове комуникации. Канали за комуникации. Комуникационна политика на организацията.

8. Бизнес комуникации. Вътрешно и външно фирмени комуникации. Препоръки за делово общуване.

9. Управление на човешките ресурси в организацията - същност и определение. Вътрешна среда. Функции и дейности на УЧР.

10. Формиране на системата от човешки ресурси на организацията. Набиране, подбор и назначаване - същност, цели и стратегии.

11. Развитие на системата от човешки ресурси. Инвестиции в човешкия капитал.

12. Правни субекти. Същност и значение. Правоспособност и дееспособност.

13. Правни последици - класификация и основни характеристики.

14. Принципи на законоустановеност на наказанията. Връзка с принципа на законоустановеност на нарушенията.

15. Понятие за търговско право. Видове търговци.

16. Търговски дружества. Видове. Преобразуване.

17. Общи правила за търговските сделки. Видове договори.

18. Търговска продажба. Общи положения.

19. Ценни книги и търговски ефекти. Правен режим. Класификация.

20. Търговска несъстоятелност. Правен режим.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай