Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Програма „Икономика” модул „Бизнес администрация“ държавен изпит в НБУ


Теми за държавен изпит в НБУ - (Конспект 1)

Конспект за държавен изпит - І част

1. Микроикономика. Търсене, предлагане и пазарно ценообразуване. Обща характеристика на пазара. Търсене – ценови и неценови фактори, крива на търсенето. Еластичност на търсенето - от цената, от дохода, кръстосана еластичност. Предлагане – ценови и неценови фактори. Еластичност на предлагането от цената. Пазарно равновесие. Промени в пазарното равновесие под въздействие на изменения в търсенето и предлагането.

2. Предлагане на фирмата на съвършено конкурентен пазар. Фирма и пазарна структура. Конкурентно поведение на фирмите и видове пазарни структури. Характеристика на съвършената конкуренция. Търсене на продукта на фирма съвършен конкурент. Краткосрочно равновесие на фирмата и крива на краткосрочното предлагане на фирмата. Предлагане в отрасъла и пазарна крива на предлагането. Равновесие на фирмата и отрасъла в дългосрочен период. Отраслово и фирмено предлагане при постоянни, нарастващи и намаляващи средни разходи. Съвършена конкуренция и ефективност.

3. Несъвършена конкуренция. Монопол – същност и видове. Пазарно търсене при чист монопол. Пределен приход на монопола и еластичност на търсенето. Краткосрочно и дългосрочно равновесие на монопол, максимизиращ печалбата си. Ценова дискриминация. Стратегии на монополно поведение. Монополистична конкуренция и олигопол.

4. Макроикономика. Макроикономически проблеми и цели. Макроикономически кръгооборот. Основни макроикономически измерители. Брутен вътрешен продукт - подходи за измерване. Недостатъци на концепцията за БВП. Други измерители на икономическата активност: брутен национален продукт, чист национален продукт, национален доход, разполагаем личен доход. Номинален и реален БВП. Дефлатор на БВП.

5. Бизнес цикъл, безработица, инфлация. Бизнес цикълът и неговите фази. Безработица – измерване, видове (фрикционна, структурна, циклична). Естествено равнище на безработица и потенциален БВП. Закон на Оукън. Икономически растеж – преки и косвени фактори; екстензивен и интензивен растеж. Колебания на цените – инфлация, дефлация, дезинфлация и техните икономически последствия. Крива на Филипс.

6. Парична политика на централната банка. Инструменти на паричната политика – операции на открития пазар, сконтова политика, регулиране на задължителните минимални резерви на търговските банки. Експанзивна и рестриктивна парична политика. Паричен съвет – определение, същност, функциониране. Причини за въвеждането на паричен съвет в България.

7. Фискална политика – регулиране на съвкупното търсене чрез държавния бюджет. Видове фискална политика – експанзивна и рестриктивна. Държавен дълг. Координация на фискалната политика в рамките на Европейския съюз.

8. Международна икономика. Теории за международната търговия - възгледи на представителите на меркантилизма, теории за абсолютните и сравнителните предимства (А. Смит, Д. Рикардо), теория за неравномерното разпределение на ресурсите (Е. Хекшер и Б. Олин), съвременни (алтернативни) теории. Еволюция на протекционизма в световното стопанство след Втората световна война – традиционен и нов протекционизъм. Теория за митата: видове мита; статични ефекти на митата. Нетарифни търговски ограничения и тяхното значение в съвременното световно стопанство.

9. Либерализация на световната търговия. Глобален подход в либерализацията - Общо споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и Световна търговска организация (СТО) – основи цели и принципи на действие. Регионален подход в либерализацията и неговата еволюция в икономическата интеграция между страните от Европейския съюз - зона за свободна търговия, митнически съюз, обединен пазар, икономически и паричен съюз. Присъединяване на Р. България към ЕС.

10. Валутен пазар – котировки и видове сделки. Номинален, реален и ефективен валутен курс. Видове валутно-курсови режими. Валутна система на Европейския съюз. Критерии в договора от Маастрихт за присъединяване към еврозоната.

11. Стопанска история. Стадии и видове икономически растеж. Основни характеристика и показатели на икономическия растеж в стопанската история и новата икономическа история (неоинституционална икономика). Фактори и стимули на икономическия растеж - групиране (Кузнец, Норт, Уйлямсон, Остром). Промяна в основните характеристика на на икономическия растеж след 1971 г.

12. Депресии, рецесии, кризи: дълговременна икономическа конюнктура. Дълги вълни (Вековна тенденция, цикъл на Кондратиев, Голям икономически цикъл, Строителен цикъл) и хипотези за тяхното обяснение. Великите депресии 1811-1850, 1871-1903, 1929-1939, 1971 - общи черти и особености. Промяна на генералната тенденция на цените. Модел Камински-Рейнхард. Поява на нови видове депресии и кризи. Класификация. Държавна икономическа политика за изход от депресиите. Новият курс, налагане на кейнсианската икономическа политика. Неоконсервативна икономическа политика на държавата след 1972 г. Смесени модели.

13. Финанси. Теоретични основи на финансите. Място на финансите в националния възпроизводствен процес. Функции на финансите. Обхват на финансите и финансовата система.

14. Източници на приходи и методи за акумулирането им в държавния бюджет – данъчни и неданъчни методи. Класификация на държавните разходи. Възникване и развитие на държавния бюджет. Принципи на изграждане и функциониране на държавния бюджет. Видове бюджети.

15. Маркетинг. Същност, необходимост и основни понятия в маркетинга. Съдържание на маркетинговия микс. Маркетингови концепции. Маркетингови функции.

16. Потребителско поведение – крайни потребители. Същност на потребителското поведение. Фактори, влияещи върху потребителското поведение. Видове потребителско поведение. Процес на вземане на решение за покупка.

17. Търговско право. Капиталови търговски дружества (ООД и АД) – понятие, учредяване, капитал и имущество, управление и представителство, прекратяване. Преобразуване на търговски дружества – видове преобразуване, процедура. Търговско предприятие – понятие, елементи, сделки с предприятия.

18. Стопанско управление. Теоретични основи на управлението - Класическа управленска теория. Развитие на управленската теория и практика. Видове теории – поведенческа (бихейвиористична), системна, теория Z. Съвременни тенденции в управленската теория и практика.

19. Управленски процес. Декомпозиране на управленския процес. Координация в управлението. Управленско решение. Етапи във вземането на управленско решение. Информационно осигуряване на управленските решения.

20. Мотивацията в управлението. Същност и значение на мотивацията. Мотивационни теории. Видове. Сравнителна характеристика. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение. Закон за ефекта на Торндайк.

Конспект за държавен изпит - ІІ част

1. Индустриална икономика. Концентрация в отрасъла и пазарна сила(мощ).Дефиниция на отрасъла и ограничения на традиционния подход за анализ на пазарната структура. Икономическа и пазарна мощ. Източници на концентрацията на пазара - икономии от мащаба и бариери за влизане/излизане от отрасъла - структурни и стратегически бариери за влизане. Измерители на концентрацията в отрасъла. Концепцията за състезателните пазари или пазари с потенциална конкуренция. Концентрация и ефективност. Тенденции в развитието на концентрацията. Минимален ефективен размер на фирмите.

2. Организация на фирмите и производството. Граница и структура на фирмата. Модели на фирмено поведение - класическа теория на фирмата, неокласическа теория, управленски теории, бихейвиористични теории и институционална теория на фирмата. Ограничена рационалност и роля на информацията в дейността на фирмата. Фирмена мотивация и рационалност. Максимизиране на печалбата: теории и реалности. Договорна природа на фирмата. Транзакционни разходи. Модел “принципал-агент”. Икономиите от мащаба на производството като базова детерминанта на пазарната структура. Сливания и поглъщания като фактор за получаване на пазарно влияние. Фактори и мотиви за хоризонтална и вертикална интеграция и диверсификация.

3. Диференциация на продукта и реклама. Определение за продуктова диференциация, условия и източници. Показатели за диференциация на продукта. Хоризонтална диференциация на продукта – модел на монополистична и олигополна конкуренция. Диференциация по разположение и по разположение и цена. Продуктова диференциация и ценова дисперсия. Вертикална диференциация. Реклама и диференциация на продукта. Реклама и рекламни цели. Интензивност на рекламата, рекламни разходи и еластичност на търсенето от рекламата и еластичност на търсенето от цената. Връзка между рекламни разходи, продажби, цени, пределни разходи и еластичност. Ефективност от рекламата и рекламните разходи. Връзка между реклама, продуктова диференциация и ценова конкуренция.

4. Икономика за мениджъри. Пазарни структури и ценообразуване. Пазарни структури и степен на конкурентност. Съвършена конкуренция. Конкуренция в условията на глобализация. Монопол. Монополистична конкуренция. Олигопол и стратегическо поведение. Сливания и поглъщания. Цели и методи на ценообразуване. Ценообразуване при производството на няколко продукта. Ценова дискриминация. Ценообразуване на равнището на средните разходи. Ценообразуване според прираста на разходите.

5. Теория на организацията. Специфични измерения на лидерството в екипна среда. Ситуационни лидерски модели на Хърси-Бланчард и контра модел на Ф. Фидлер. Функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Самоуправляващи се групи и самолидерство. Нова парадигма за лидерството. Лидерство от пето ниво.

6. Динамика и основни принципи при организационното моделиране. Модел на целево - адаптивна организация. Организационна диагноза – същност и алгоритъм на изпълнение. Използване на данните от оценката за подобряване на ефективността и откриване на движещите механизми. Процес на проектиране - същност и алгоритъм на изпълнение.

7. Типове организации – класификации по различни критерии. Нови типове организация. Същност и основни функции на организационните структури. Базови организационни модели и хибридни форми. Видове управленски структури. Силните и слаби страни на различните видове структури. Анализ и оценка (диагностика) на управленските структури. Нови организационни форми.

8. Организационно поведение (ОП). Същност на ОП като научна област и академична дисциплина. Основни идеи, етапи и тенденции в развитието на ОП – изменения и перспективи на съвременните организации. Измерения на новата парадигма и аспекти на ОП.

9. Проекции на ценностите и културата върху моделите на поведение. Подходи и модели за изследване на културните различия в ОП. Концептуални модели на управление и ОП – културна стимулация и управленски стилове. Управление на културните различия в организациите.

10. Личностен базис и ОП. Личност и индивидуални различия – определения, теории и подходи за изучаване на личностните особености в организацията; външни и вътрешни детерминанти; личностни комплекси и организационна ефективност.

11. Управление на промяната. Характеристика на промяната като процес. Фактори, определящи нейния успех. Типове ситуации на организационна промяна и отговорности на мениджърите.

12. Внедряване на промяна и роли на служителите в него. Стратегии за справяне със съпротивата срещу промяна. Инструменти за управление на промяната и присъщите им предимства и ограничения.

13. Управление на персонала. Осигуряване на персонал - набиране, подбор, разпределение. Вътрешно и външно набиране. Източници и форми на набиране. Валидност на подбора, основни методи/техники на подбор. Разпределение, вътрешна мобилност на персонала. Осигуряването на персонал в контекста на пазара на труда.

14. Заплащане и стимулиране на труда. Системи на заплащане - база за формиране, основни техники за оценка на работата. Форми на заплащане, структури на заплатите. Допълнителни материални стимули и гъвкави/променливи системи на заплащане. Социални стимули. Връзки на заплащането и стимулирането с мотивацията за труд и производителността/ефективността на труда.

15. Обучение и развитие на персонала. Основни цели на обучението на персонала. Форми и методи за обучение. Основни принципи на учебния процес. Връзка на обучението и развитието с резултатите от труда. Инвестиции в човешки капитал.

16. Бизнес етика. Моралното развитие на индивида и прояви в бизнес поведението. Моралната отговорност в бизнеса. Особености на етичното поведение в организацията.

17. Основи на застраховането. Същност на риска, видове риск и застраховаемост на риска.

18. Видове застраховки по застрахователни браншове – имуществено и лично застраховане.

19. Външнотърговска дейност. Външнотърговска сделка за покупко-продажба: същност, етапи на сделката, видове външнотърговски сделки.

20. Външнотърговски договор - същност, клаузи по външнотърговския договор, групи международни търговски термини и приложението им при външнотърговския договор.

Конспект за държавен изпит - част ІІІ

1. Стратегически мениджмънт. Стратегически цели и задачи. Характеристика и класификация на целите. Управление чрез цели.

2. Модели и методи за избор на стратегия. Стратегическо моделиране.

3. Стратегически промени. Фактори, налагащи промяна. Класификация на промените.

4. Управление на проекти – основни положения. Управление на промените чрез проекти. Същност на проектите. Потребност от проекти. Дефиниция на проект. Сравнение на проекти и операции. Структурен подход за управление на проекти - предназначение, контекст и принципи за управление. Цели на проекта, управленски процеси за постигане на целите, нива на проекта. Жизнен цикъл на проекта. Проектите като средство за реализиране на фирмената стратегия.

5. Ръководители и екипи при управление на проекти. Философия на екипа. Нива на екипа. Процес на изграждане на проектния екип. Роля и функции на ръководителя на екипа. Критерии за оценка ефективността на екипа.

6. Предприемачество. Основни характеристики на съвременните икономически модели за предприемачество. Видове икономически ресурси, използвани в предприемаческата дейност. Източници на иновации – видове и значение. Роля на т.нар. предприемачески прозорци за иновации.

7. Бизнес анализ. Същност на бизнес анализа - предмет, функции, задачи и обхват. Методи и способи на бизнес анализа. Информационна база и методика на бизнес анализа.

8. Анализ на резултатите от основната дейност на предприятието. Анализ на производството (обем и ритмичност) и продажбите на продукцията. Анализ на влиянието на асортиментната структура, качеството и конкурентоспособността на продукцията върху крайните финансови резултати.

9. Анализ на ресурсите на предприятието. Анализ на осигуреността и използването на ДМА върху резултатите от дейността. Анализ на осигуреността с материални ресурси и тяхното използване. Анализ на осигуреността с персонал. Производителност на труда.

10. Оценка на бизнеса. Потребност от бизнес оценяване. Същностни характеристики, предимства и недостатъци на традиционните подходи и методи за оценка на бизнеса. Предприятието като обект на пазарна оценка. Класификация на оценителските подходи и методи. Разходният подход в бизнес оценяването и неговите методи - Метод на чистата стойност на активите и Метод на ликвидационната стойност. Сравнителният подход в оценката на бизнеса и методите му (Метод на капиталовия пазар и Метод на сделките). Доходният подход и неговите методи (Метод на дисконтирания паричен поток, Метод на капитализирания доход).

11. Видове стойност в оценката на бизнеса. Стойността като икономическа категория. Цена и стойност. Видове стойност, определяни в бизнес оценката – основни характеристики. Взаимовръзка между целите и видовете стойност в бизнес оценката. Методи, използвани при определяне на различните видове стойност.

12. Регулиране на оценителската дейност. Нормативна база на бизнес оценяването в Р. България. Стандарти за бизнес оценяване. Професионални звания. Професионална етика и отговорност на оценителя.

13. Оценка и управление на риска. Финансови системи, пазари и риск. Елементи на теорията на портфейла. Вземане на решения при риск и неопределеност.

14. Организационна култура. Фирмена култура – начини на проявление. Теоретични модели за определяне естеството на културата и субкултурите на организацията. Влияние на културата на организацията върху нейното управление. Въздействие на националните култури върху фирмената култура и управлението на човешките ресурси.

15. Управление на маркетинга. Етапи при управлението на маркетинга: обща характеристика на схемата; маркетингов (SWOT) анализ; маркетингово планиране; маркетингов контрол.

16. Управление на цената. Особености на цената в маркетинга – функции, ценообразуващи фактори, модели на ценообразуване. Ценови стратегии – ценови цели, видове ценови стратегии. Ценови микс – особености (единни и диференцирани цени, ценови отстъпки, ценови трикове, коефициент на еластичност на търсенето).

17. Управление на комуникацията. Характеристика на процеса на комуникация. Комуникационни стратегии. Канали на комуникация. Комуникационен микс – особености.

18. Банки и финансови посредници. Видове търговски банки. Банкови операции – активни банкови операции, пасивни банкови операции, посреднически банкови операции.

19. Банковият кредит – форма за финансиране на фирмената дейност. Видове фирмени кредити, предоставяни от търговските банки. Ред за предоставяне на фирмен кредит. Анализ на кредитоспособността на фирмата.

20. Финансов лизинг и факторинг. Произход и същност на лизинга. Видове лизинг Участници в лизинговата сделка. Същност и видове факторинг. Предимства на лизинга и на факторинга като източник за финансиране на фирмата.

Като част от нашата услуга на телефон 0888 73 90 90, можете да поръчате разработване на конспект за държавен изпит бакалавърска програма за НБУ.

поръчай