Теми за НБУ

Professional

+359 888 73 90 90

За спешни поръчки на теми или казус се обадете на телефон:

Бизнес комуникации - ДО


Квалификация: магистър по бизнес комуникации

За програмата на обучение

Програмата "Бизнес комуникации" е създадена с цел да отговори на съвременните предизвикателства на бизнес средата и е изработена в съответствие с най-новите резултати от науката и практиката. Тя подготвя специалисти по управлението на корпоративните и фирмените комуникации, както и специалисти по комуникационно-ориентираните организационни функции.

Програмата е интердисциплинарна и включва курсове по икономика, бизнес, финанси, мениджмънт, организационна психология, управление на екипи и проекти, а също така култура и лингвистика, ориентирани към спецификата на отношенията на България с чуждоезични партньори. Заедно с тях, програмата включва и такива специфични курсове, като управление на събития, реклама и търговски комуникации, управление на отношенията с клиенти, фирмена култура, онлайн комуникации и др. Знанията от тези курсове са необходими за успешното партньорство в сферата на бизнеса, както и с публични институции и НПО.

Акцентира се на комуникативните умения, които дават възможност за водене на успешни преговори, консултации и съвместни дейности, базирани на добро познаване на културни, обществени, социални и икономически особености. Особено място се отделя на специализираната терминология.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по...".

Изработваме казуси по всички предмети и за всички филиали на НБУ, предлагащи дистанционно обучение в страната, в т.ч.: НБУ София, НБУ филиал Пловдив, НБУ филиал Варна, НБУ филиал Видин.

Програми на обучение в НБУПОДГОТВИТЕЛЕН МОДУЛ
Четене и интерпретация на бизнес информационни текстове
Бизнес комуникация на руски език
Самостоятелна работа: Анализ на чужд пазар чрез интернет
Превод на специализиран текст
Теория на пазарната икономика
Корпоративно управление
Маркетинг
Финанси
Проект: Теория на пазарната икономика
Проект: Корпоративно управление
Проект: Маркетинг
Проект: Финанси


Първа година
Международен бизнес
Психология и етика на деловото общуване
Културологични основи на комуникацията
Управление на събития
Формално общуване на английски език
Самостоятелна работа: Изложения, панаири и изложби
Проект: Оформяне на бизнес кореспонденция
Самостоятелна работа: Четене и разбиране на текст
Писмена бизнес комуникация: делова кореспонденция на фирмата
Проект " Фирмената култура в различни страни"
Модели и инструменти на бизнес комуникациите
Проект: "Актуални проблеми на съвременната бизнес комуникация с чуждоезичните партньори"
Онлайн бизнес комуникация
Разрешаване на конфликти и водене на преговори
Самостоятелна работа: Бизнес предложение, обява, реклама - специализирана терминология
Семинар: Кръгла маса по предварително предложена тема
Самостоятелна работа: Чужд език чрез автентични текстове
Управление на комуникациите и връзки с обществеността
Вербална бизнес комуникация
Управление на отношенията с клиенти
Реклама и търговски комуникации
Проект "Отношения с клиенти"
Комуникационни практики в бизнеса
Модели за организационно съвършенство


Втора година
Дипломатическа кореспонденция и практика
Управление на външно икономическите отношения
Магистърски стаж по бизнес комуникации
Управлението на проекти и комуникационни техники
Междукултурна комуникация
Медийни изследвания на английски език
Интегрирани информационни системи за управление на бизнеса
Маркетингово проучване на чуждия пазар


НАДГРАЖДАЩ СЕМЕСТЪР

Чуждоезиковата информационна среда

Езикова регионална компетентност

Специализиран курс по английски език

Самостоятелна работа: Информационна среда: ресурси на чужд език

Самостоятелна работа: Лексикален и фразеологичен анализ на текст

Самостоятелна работа: Превод на специализиран текст

Стратегически мениджмънт

Организационно поведение

Бизнес планиране и прогнозиране

Проект: Стратегически мениджмънт

Проект: Организационно поведение

Проект: Бизнес планиране и прогнозиране

 

поръчай